Priama reč generálneho sekretára: Je sa čím chváliť, ale aj …

Vážení kolegovia tréneri!

Na základe môjho verejného prísľubu k Vašej priebežnej informovanosti z činnosti ÚFTS respektíve Prezídia ÚFTS po dobu medzi jednotlivými konferenciami sa  k Vám touto formou prihováram a realizujem našu povinnosť smerom k spomínanej vašej informovanosti nasledovne.

Za dané obdobie, t.j. roky 2020-2022 i napriek zložitej pandemickej situácii v našej spoločnosti, ktorá významne zasiahla i plnenie stanovených cieľov ÚFTS, vedeniu Únie sa podarilo naplniť tieto úlohy : 

 • Vytvorenie sekcii marketingu, PR a mediálnej činnosti, tak ako bola prezentovaná Mgr. Vajašom a S. Ďurišom. Sekcia pracuje v zložení: vedúci sekcie Mgr. Roman Vajaš, zástupca Samuel Ďuriš,  členovia Mgr. Ondrej Singer a Pavol Junek. *Zakúpila notebooku pre administratívne potreby
 • Zavŕšila prestavbu webstránky.
 • Zorganizovala stretnutie jubilantov  – 10.ročník
 • Vydala odborný časopis v počte 4ks
 • Podporila organizáciu žiackeho turnaja vo Vinodole
 • Zrealizovala prieskum medzi trénermi na Slovensku s vysokou odozvou s cieľom zvýšiť členskú základňu a zmapovať predstavu o benefitoch členstva.
 • Navrhla na ocenenie JUDr. Jozefa  Hanáka – „Cena Fair-play  MUDr. Ivana Chodáka
 • Založila komunikačno-propagačný kanál na Facebooku
 • Novelizovala stanovy únie
 • Navrhla ocenenia  „Zlatý odznak SFZ“ –  Dr.Borbély, „Strieborný odznak SFZ „ – Mgr. Singer,
 •                                     „ Bronzový odznak SFZ“ –  Ing. Koščo, B. Andrejko, P. Junek, J. Masár
 • Podporila organizáciu mládežníckeho turnaja vo Vinodole
 • Doplnila redakčnú radu o Mgr. Ivetu Neveďalovú
 • Zorganizovala stretnutie s jubilantami v roku 2021 – 11. ročník
 • Podpísala dohodu o spolupráci s BOFL, ÚLK
 • Spolupracovala na propagácii panelovej diskusie na tému tréningového procesu po pandémii
 • Vydala odborný časopis v počte 4ks v roku
 • Pokračovala v rozvoji činnosti a propagácie

ÚFTS v roku 2022:

Ocenila : p. Jozef Jankech „ Čestný člen P-ÚFTS“,  p. Jozef Tarcala „ Čestný člen ÚFTS“

 • Znížila výšku členského príspevku
 • Zrealizovala hodnotiaciu konferenciu
 • ÚFTS za obdobie 2020-2022 nesplnila:
 • Ucelené riešenie zvýšenia členskej základne formou poskytnutia reálnych benefitov pre členov ÚFTS
 • Realizáciu webináru ako náhradu za medzinárodný seminár trénerov TS
 • Rozšírenie členskej základne na viac ako 500 členov
 • Realizáciu prezenčného Medzinárodného semináru trénerov

Medzinárodný seminár trénerov

Realizáciu tejto úlohy plánujeme uskutočniť až v mesiaci September 2022 v Žiline za účasti odborníkov z Nemecka a a partnerov u Únie českých futbalových trénerov.

Preto i touto cestou chcem Vás – členov  upozorniť na túto akciu, ku ktorej podrobnosti sú zverejnené na úvodnej web stránke ÚFTS. Veríme, že účasť zo strany vás členov ÚFTS bude čo najpočetnejšia.  

Zároveň mi nedá, aby som sa nezmienil i so svojimi negatívnymi postrehmi, s ktorými sa pri našej činnosti stretávame.

Je veľmi nepríjemné, pokiaľ sme nútení vás členov ustavične upozorňovať na fakt, že až polovina našej členskej základne nebola schopná/ochotná uhradiť svoj členský poplatok v ÚFTS, no pritom si chce nárokovať na benefity z jeho členstva (časopis ÚFTS, vstupenky na zápasy reprezentácie SR, zľavu na seminároch a pod.) Myslím si a som i presvedčený, že členstvo v ÚFTS by malo byť predmetom stavovskej hrdosti, bez prihliadnutia na vek, výšku licencie a už vôbec nie na základe prípadných benefitov.

Na druhej strane je veľmi chvályhodné skonštatovať, že máme medzi sebou i členov, ktorí i z pohľadu svojho dôchodkového veku naďalej uhrádzajú svoj členský poplatok, ktorý náleží podľa ich najvyššej nadobudnutej licencie.    

Treba si uvedomiť, že naša Únia môže realizovať svoje poslanie pre svojich členov iba za predpokladu finančnej disciplinovanosti členskej základne, nakoľko sme príspevková organizácia, to znamená, že nepoberáme a ani nemôžeme poberať žiadne štátne dotácie na svoju činnosť.

Taktiež  sme vytvorili podmienky na právo poberateľa 2% príspevku z daní, poprípade v obchodnej činnosti sme podpísali zmluvu s firmou MEVA – distribútor športového oblečenia a športových pomôcok, kde formou backbonusov z Vami realizovaných, alebo zabezpečených objednávok, by sme mohli realizovať určité zľavy pre našich členov (členský príspevok, účastnícky príspevok  na semináre a pod.), no z vašej strany sa tieto naše aktivity akosi minuli účinku, poprípade pozornosti.

 Je preto veľmi náročné, až miestami nemožné, uspokojovať vaše požiadavky predostreté na konferenciách únie. Samozrejme sú tieto náležitosti ovplyvnené i skutočnosťou, že naša členská základňa sa namiesto zvyšovania zmenšuje i napriek tej skutočnosti, že neustále pribúda viac a viac trénerov s licenciami, o čom svedčia i čísla zrealizovaných školení trénerov na jednotlivých stupňoch odbornosti.

Chcem  Vás oboznámiť i s prípravou „Hodnotiacej konferencie ÚFTS, tak ako nám to určujú i Stanovy ÚFTS, ktorá sa má uskutočniť 11. marca 2022 v Trenčíne.

Informácia k tejto akcii bude zverejnená cestou našej web stránky.

Rudolf  Hanák, generálny sekretár ÚFTS