Členské príspevky

Únia futbalových trénerov Slovenska
Športová hala na Sihoti
911 01 Trenčín

cmelko.v@gmail.com
+421 905 644 883

IČO: 317 92 847
DIČ: 202 140 5309

Bankové spojenie

IBAN: SK7175000000004007853207

Členské príspevky

Tréner s licenciou  Grassroots  C   20 €
Tréner s licenciou  UEFA  B  25 €
Tréner s licenciou  UEFA  A  30 €
Tréner s licenciou  UEFA  PROFI  40 €
 
Dôchodcovia nad 62 rokov
Dôchodcovia nad 70 rokov
  10 €

dobrovoľné
Členovia bez licencie  10 €
Študenti – ženy  10 €

Usmernenie

Žiadame všetkých záujemcov o členstvo v únii zaplatiť členský poplatok vždy do 30.4. príslušného roka, na č. účtu – IBAN:  SK71 7500 0000 0040 0785 3207.

Poprosíme Vás, ako Variabilný symbol uveďte číslo vášho členského preukazu alebo do Správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko !!

Taktiež oznámte akúkoľvek zmenu bydliska, kvalifikácie – licencie, telefónneho čísla alebo e-mailu, na mailovú adresu: cmelko.v@gmail.com