História únie (obdobie 1968 – 2010)

V roku 2023 Únia futbalových trénerov Slovenska bude oslavovať významné jubileum a to 55. výročie svojho založenia. Ako to celé začalo?

Roky minulé

V rokoch 1967-68 bola situácia na trénerskom úseku veľmi zlá, nakoľko funkcionárske kádre hrubo zasahovali do odbornej činnosti trénerov a pokiaľ im nebolo vyhovené tak nasledovalo ich odvolanie.

Touto situáciou sa zaoberala aj vtedajšia Slovenská trénerska rada, na čele ktorej v tom období bol Janko Greššo a medzi členov patrili Jozef Hodulík, František Korček, Anton Kesely, JUDr. Hanák a Milan Moravec.

Vzhľadom na vznik rôznych profesijných odborových zväzov vznikla myšlienka založiť organizáciu futbalových trénerov Slovenska ako profesnú odborovú organizáciou trénerov a možnosť jej vzniku bola pridelená Dr. Hanákovi, ktorý túto skutočnosť predrokovával s Krajskou a Slovenskou odborovou radou a tieto túto skutočnosť pripustili k realizácii.

Preto vznikol prípravný výbor na čele s Dr. Hanákom, Jankom Greššom, Milanom Moravcom a Rudolfom Horinkom. Prípravný výbor vypracoval organizačný štatút ako aj stanovy organizácie a tieto v tom čase rozoslal všetkým prvoligovým trénerom, druholigovým trénerom a ich asistentom ako aj trénerom najvyšších mládežníckych súťaží.

Na základe kladného stanoviska uvedených trénerov sa pristúpilo k rokovaniam o realizácii tohto zámeru z vedením SÚV ČSZTV ako aj s futbalovými orgánmi, ktorý existenciu tohto združenia v roku 1968 odobril. Neskôr na základe priaznivej situácie bol založený Zväz futbalových trénerov Slovenska, ktorý po dlhých rokovaniach s futbalovými orgánmi bol až v roku 1991 prijatý za združeného člena SFZ.

Po vzniku na základe trénerskej konferencie za prezidenta ZFTS bol zvolený jeho zakladajúci člen a iniciátor na vytvorenie tohto hnutia JUDr. Jozef Hanák, za viceprezidenta Milan Moravec a generálneho tajomníka Rudolf Horinka.

Napriek prijatiu za združeného člena predstavitelia futbalu na Slovensku nepodporovali činnosť ZFTS, nakoľko tento do svojej činnosti zahrnul aj podávanie návrhu na reprezentačných trénerov, zvyšovanie trénerskej kvalifikácie čo funkcionári futbalu považovali ako konkurenciu a z toho dôvodu nepodporovali činnosť ZFTS materiálne, ani finančne hoci stanovy futbalového zväzu to umožňovali.

V počiatočnej fáze sa prihlásili okolo 600 trénerov za členov organizácie. Pokiaľ ide o jednotlivé smery činnosti za organizačno–právny úsek zodpovedal JUDr. Ján Luža, za reprezentačný úsek Dušan Radolský a Peter Benedikt, za tréningovú a hernú činnosť Milan Moravec, tvorby a uplatnenie vývojových tendencií doc. František Korček, Juraj Mihalčin a Karol Hrnčár, za vzdelávanie Dr. Viliam Luknár.

Toto zloženie zostalo nemenné až do r. 1992, kedy sa zo zahraničia vrátil doc. Jozef Vengloš, ktorý ako člen exekutívy UEFA spolu s Milanom Lešickým vtedajším predsedom TMK SFZ na celoslovenskej konferencii trénerov obnovili činnosť trénerskej organizácie, ktorá už bola zaregistrovaná na ministerstve vnútra so schválenou zmenou názvu Únia futbalových trénerov Slovenska (ÚFTS). Jej prezidentom sa stal Arnošt Hložek a predsedom revíznej komisie JUDr. Jozef Hanák.

V rámci obnovenej činnosti ÚFTS ako profesná organizácia trénerov vypracovala nové stanovy a organizačný poriadok, ktoré boli schválené. Zásluhou doc. Jozefa Vengloša, Milana Lešického a Arnošta Hložeka sa snažila vylepšiť trénerskú problematiku vo futbalovom hnutí.

Samostatná cesta

Rozdelením Československa vznikali vo všetkých oblastiach nástupné slovenské organizácie. Šport a futbal nebol výnimkou. Vznikol samostatný Slovenský futbalový zväz a pod jeho hlavičkou v rámci legislatívy FIFA a UEFA pridružené únie.

V polovine októbra 1993 bola zo SFZ na 14. sympózium Únie európskych futbalových trénerov (UEFT) do tureckého mesta Kusadasi vyslaná mini delegácia v zložení Milan Lešický z postu predsedu TK SFZ a Arnošt Hložek ako prezident ÚFTS a člen TK SFZ, s úlohou odovzdať prihlášku ÚFTS do európskej organizácie ÚTF a nadviazať kontakty s poprednými svetovými odborníkmi a trénermi reprezentácií rôznych krajín.

Na sympóziu sa zúčastnilo 38 európskych krajín plus Malajzia, Maroko, Japonsko, USA, Izrael. Prednášali páni Roxbourgh, Moeller – Nielsen, Gagg, Piontek, Mc Grath, Osieck. Na závere sympózia generálny sekretár UEFT Lothar Meurer vyhlásil, že za nového člena únie sa prijíma ÚFTS zo Slovenska. Misia bola úspešne splnená.

29. októbra 1993 sa konala v Bratislave za účasti vyše 300 trénerov historicky 1. slovenská trénerská konferencia, ktorá bola súčasne aj 1. valným zhromaždením Únie futbalových trénerov Slovenska. Boli schválené nové stanovy únie a bol zvolený za predsedu UFTS Arnošt Hložek neskôr kooptovaný za člena exekutívy UEFT.

Úlohou ÚFTS ako stavovskej organizácie pre trénerov prispieť svojou činnosťou k zvyšovaniu kvalifikácie v spolupráci so SFZ trénerov a tým aj zvyšovaniu úrovne slovenského futbalu.

Zásluhou aktivity prezidenta Arnošta Hložeka a sekretára pána Hupku aktivita ÚFTS bola viditeľná a citeľná a v dôsledku vydávania vlastného odborného časopisu a spolupráci s TK SFZ vo všetkých oblastiach sa zvyšovala aj jej členská základňa. Počas svojej existencie ÚFTS prežila rôzna kvalitatívne obdobia.

Na činnosti sa negatívne odzrkadlilo zrušenie vydávania odborného časopisu. Využitím modernej techniky v súčasnosti najmä zriadením vlastnej internetovej stránky ÚFTS svoju činnosť rozvíja do kvalitatívne vyššej etapy. Internetová stránka okrem dostupných odborných informácii poskytuje oveľa lepšiu komunikáciu medzi vedením a jej členmi ako aj medzi jej členmi navzájom.

Vytvára sa tak priestor na jej analýzu a zlepšovanie činnosti a tým aj následne slovenského futbalu. Zvyšovanie členskej základne ÚFTS a tým aj stavovského pocitu a cti by malo byť pre každého trénera poctou a tak docieliť, aby členská základňa ÚFTS sa rozrastala.

Činnosť únie prešla rôznymi obdobiami charakterizovanými turbulenciami v futbalovom hnutí i kľudnými dobami a vo vedení sa vystriedali odborníci z radov popredných trénerov činných v Slovenskom futbale.

Nakoľko funkčné obdobie prezidenta Arnošta Hložeka skončilo na generálnom zhromaždení v r. 2001, na ktorom do funkcie prezidenta ÚFTS bol zvolený Anton Dragúň, viceprezidentom JUDr. Jozef Hanák a generálnym sektretárom Jaroslav Jambor.

Na následnom generálnom zhromaždení v r. 2005 bol za prezidenta zvolený Dr. Ladislav Borbély, viceprezidentom zostal JUDr. Jozef Hanák a za generálneho sektretára bol opätovne potvrdený Jaroslav Jambor.

V roku 2010 na generálnom zhromaždení za prezidenta ÚFTS bol zvolený Jaroslav Jambor, JUDr. Jozef Hanák bol potvrdení na ďalšie obdobie ako viceprezident, generálnym sekretárom bol zvolený Ing. Tibor Grófik a za sekretára Vladimír Čmelko. Predsedom revíznej komisie bol zvolený JUDr. Juraj Králik.

Vedenie Únie medzi generálnymi zhromaždeniami zabezpečuje prezídium ÚFTS, ktoré sa schádza najmenej 3x v kalendárnom roku a skladá sa z prezidenta, viceprezidenta, 2 členov prezídia, generálneho sekretára a sekretára, ktorí sú volení generálnym zhromaždením a ďalšími členmi sú nominovaný zástupca SFZ, 4 zástupcovia regiónov.

Zástupcovia regiónov – Bratislavy, západu, stredu a východu, sú volení na regionálnych zhromaždeniach členov ÚFTS, sú nominovaní jednotlivými regionálnymi zhromaždeniami a sú potvrdení generálnym zhromaždením. Užšie vedenie ÚFTS – prezídia pozostáva z prezidenta, viceprezidenta, generálneho sekretára, sekretára, člena prezídia pre vzdelávania a pozvaného regionálneho zástupcu ako aj zástupcu SFZ.

Prezídium je 11 členné a užšie vedenie je 7 členné a je uznášania schopné ak je prítomných nadpolovičná väčšina členov. Užšie vedenie sa schádza podľa operatívnej potreby, najmenej však 1x za štvrťroka. Prezídium má celkovo 11 členov.