Žiadosť o členstvo

Elektronická prihláška za člena ÚFTS

Registráciou tejto elektronickej prihlášky zároveň udeľujete občianskemu združeniu ÚFTS súhlas s tým, aby toto spracovávalo Vaše osobné údaje na základe GDPR.

Možnosť registrácie:

  1. elektronicky prostredníctvom horeuvedeného formulára + zaslanie fotografie e-mailom na: cmelko.v@gmail.com
  2. zaslaním vyplnenej a podpísanej prihlášky, spolu s fotografiou na e-mailovú adresu: cmelko.v@gmail.com
  3. zaslaním poštou na adresu ÚFTS , Športová hala na Sihoti, Mládežnícka 1,911 01 Trenčín, spolu s fotografiou.

Na základe uznesenia prezídia ÚFTS zo dňa 30.4.2020, oznamujeme všetkým členom únie, že členské príspevky pre rok 2020 boli odhlasované nasledovne :
    

tréner s licenciou  Grassroots  C   20 €
tréner s licenciou  UEFA  B  25 €
tréner s licenciou  UEFA  A  30 €
tréner s licenciou  UEFA  PROFI  40 €
 
dôchodcovia nad 62 rokov
dôchodcovia nad 70 rokov
  10 €
dobrovoľné
členovia bez licencie  10 €
študenti – ženy  10 €

Usmernenie

Žiadame všetkých záujemcov o členstvo v únii zaplatiť členský poplatok vždy do 30.4. príslušného roka, na č. účtu – IBAN:  SK71 7500 0000 0040 0785 3207.

Poprosíme Vás, ako Variabilný symbol uveďte číslo vášho členského preukazu alebo do Správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko !!

Taktiež oznámte akúkoľvek zmenu bydliska, kvalifikácie – licencie, telefónneho čísla alebo e-mailu, na mailovú adresu: cmelko.v@gmail.com

Ďalšie Info:  Vladimír Čmelko – sekretár ÚFTS, č.tel. : 0905 644 883, mail: cmelko.v@gmail.com.