Darujte nám 2%

Vážení kolegovia, členovia ÚFTS, milá verejnosť!

Dovoľujeme si Vás týmto osloviť na základe skutočnosti, že naša ÚFTS po splnení právnych predpokladov a požiadaviek je zaregistrovaná ako poberateľ 2% z daní v zmysle § 50 Zákona o dani z príjmov a zaregistrovaná v oficiálnom zozname prijímateľov v Komore notárov SR, o poukázanie 2% z daní PO a FO nášmu druženiu.

Členovia a sympatizanti ÚFTS majú možnosť poukázať  uvedené 2% z daní touto formou, ktorá v konečnom dôsledku neovplyvní ich výšku odvodu, ale iba z celkovo vypočítanej výšky odvodu určí  2% inému adresátovi (v našom prípade ÚFTS) a zostatok Finančnej správe SR.

Prípadné poukázanie týchto prostriedkov výrazne pomôže ÚFTS napĺňať jej poslanie v zmysle Stanov ÚFTS a to  hlavne v oblastiach:  

podpora a rozvoj telesnej kultúry  a podpora vzdelávania, ktoré zodpovedajú podmienkam účelu pre poskytovanie daných 2%  .

Ďalej uvádzame postup jednotlivých krokov  pre fyzické a právnické osoby k naplneniu danej možnosti :                                              

Postup pre fyzické osoby – zamestnancov

 • Do 15. 2. 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (tlačivo Vám dá zamestnávateľ) a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • v žiadosti o ročné zúčtovanie vyznačte v bode VI. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.
  1. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať potrebné percentá:
  2. 2 % zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
 • 3 % zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. Potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, je povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane pre konkrétnu neziskovú organizáciu.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 • Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % a tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (dobrovoľníci s počtom aspoň 40 odpracovaných hodín za rok 2019 aj s potvrdením od príslušnej organizácie, resp. organizácií) doručte do 30. 4. 2020 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Po splnení podmienok majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2 %/3 % v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Dobrovoľníci, pozor!

V prípade, že fyzická osoba (zamestnanec alebo živnostník) pre akúkoľvek neziskovú organizáciu alebo jednotlivca (prijímateľa dobrovoľníckej činnosti) počas roka 2019 odpracovala ako dobrovoľník aspoň 40 hodín a táto organizácia/ jednotlivec o tom vydá Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, môže fyzická osoba venovať až 3 % zo svojej dane! V tom prípade vo Vyhlásení vypočítajte 3% zo svojej dane a k Vyhláseniu priložte okrem Potvrdenia o zaplatení dane aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech jedinej organizácie/ jednotlivca. Počet minimálne 40 hodín tak môže „vyskladať“ aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií/jednotlivcov.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie

 • V príslušnom oddiele tlačiva Daňové priznanie vyplňte sumu Vami vypočítaných percent z dane:
  1. 2 % zo svojej zaplatenej dane – ide o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prípade, že ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Minimálna výška tejto sumy je však 3 €.
  2. 3 % zo svojej zaplatenej dane – týka sa len osôb, ktoré v roku 2019 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín. V tlačive označte políčko „Spĺňam podmienky na poukázanie 3 % z dane“ a potvrdenie o tom od organizácie, resp. organizácií, v ktorých ste pôsobili, priložte ako Prílohu k daňovému priznaniu.
 • Možné je vybrať si iba jednu organizáciu (údaje pre ÚNSS nájdete v úvode tohto článku).
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 %/3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním svojich údajov (meno a adresa – NIE však poukázaná suma).
  Ak podávate daňové priznanie typu A, táto kolónka sa nachádza v VIII. oddiele.
  Nezabudnite sa podpísať!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie (ak ste v roku 2019 odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín aj potvrdenie od organizácie, resp. organizácií) doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2020), na daňový úrad podľa svojho bydliska, nie podľa sídla zamestnávateľa.
 • Po splnení podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2020) majú daňové úrady 90 dní na prevedenie 2%/3% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup pre právnické osoby

 • Vypočítajte si 1,0 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Môžete poukázať aj menej ako 1,0% (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  1. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane. V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1,0 % z dane.
  2. V prípade, že právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane. V daňovom priznaní označí, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Táto kolónka je v časti VI. daňového priznania.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla).
 • Po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok (podanie daňového priznania a zaplatenie dane do 31.3.2020) má daňový úrad zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov

Veríme, že aj takýmto spôsobom spoločne pomôžeme pri naplňovaní účelu činnosti ÚFTS, a súčasne budeme môcť realizovať také akcie, ako boli Medzinárodné semináre trénerov v Trenčíne, Dunajskej Strede, v Nitre  a naposledy v Bratislave NFŠ, vydávanie časopisu FT v printovej verzii, poprípade realizovať zamýšľané úľavy pre Vás členov (hlavne poplatky za semináre). 

Info o registrácii ÚFTS na príjem 2 percent: https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=26693


Prílohy:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE