Vízia, poslanie, ciele a stanovy

Poslanie Únie futbalových trénerov Slovenska?

Únia futbalových trénerov Slovenska je športovou, stavovskou, profesijnou organizáciou trénerov futbalu, ktorá ako pridružený člen SFZ má za cieľ podporovať, pomáhať, radiť a združovať trénerov Slovenskej republiky. Chráni profesionálne záujmy svojich členov a propaguje ich prácu. Podieľa sa na odbornom raste futbalových trénerov, a to formou systematického nadstavbového vzdelávania. Chráni tiež ich záujmy, prípadne im poskytuje právnu pomoc. Organizuje konferencie, semináre, porady či školenia v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, Úniou ligových klubov a zahraničnými partnermi. Vydáva odbornú literatúru a iné informačné materiály. S našimi členmi konzultuje aj postupy pri riešení legislatívno-právnych otázok. Chce tiež pozdvihnúť postavenie trénera v rámci spoločnosti na Slovensku.

Aké má únia vízie do budúcna?

Chceme aj naďalej organizovať nadstavbové vzdelávanie s prvkami moderných futbalových trendov. Jednou z ambícií je tiež zriadenie metodického kabinetu, kde by bola knižnica, ktorá ponúkne okrem tlačených odborných publikácií v slovenčine a svetových futbalových jazykoch aj e-booky a periodiká medzinárodného knižného trhu. Ďalej chceme zachovať vydávanie trénersko-metodického časopisu Futbalový tréning a radi by sme vytvorili funkciu marketingového manažéra, a tým aj plán na ekonomické zabezpečenie a mediálnu prezentáciu ÚFTS.

Ciele ÚFTS

Cieľmi Únie FTS sú najmä:

  1. chrániť oprávnené záujmy svojich členov a na ich požiadanie poskytovať právnu pomoc a ochranu
  2. podieľať sa na odbornom raste futbalových trénerov formou systematického vzdelávania trénerov a za tým účelom organizovať konferencie, semináre, porady a školenia v spolupráci so SFZ
  3. podieľať sa na vydávaní odbornej literatúry, rozširovať informačné materiály a odbornú literatúru, v spolupráci so SFZ
  4. spolupracovať s pedagogickými a vedeckými inštitúciami, s orgánmi a organizáciami iných športových odvetví a masovokomunikačnými prostriedkami
  5. nadväzovať a udržiavať styky a spoluprácu so zahraničnými partnermi v oblastí trénerskej práce, zabezpečovaním výmeny skúseností medzi slovenskými a zahraničnými trénermi formou stáží, seminárov a konferencií
  6. v prípade požiadania poskytovať pomoc svojim členom pri uzatváraní a rozväzovaní trénerskych zmlúv
  7. viesť evidenciu voľných trénerov futbalu a na požiadanie futbalových klubov poskytovať o tréneroch informácie
  8. spolupracovať so SFZ, jeho orgánmi a odbornými komisiami a spoločne stanoviť zásady na uzatváranie trénerských zmlúv a dohôd o výkone trénerskej práci
  9. konzultovať so svojimi členmi postupy pri riešení legislatívne – právnych otázok ( napr. v oblasti pracovno-právnej, daňovej, soc. zabezpečenia, zdravotného poistenia a v ďalších oblastiach trénerských činností) a podľa možností podporovať oprávnené požiadavky trénerov
  10. na základe požiadaviek členov zabezpečovať od SFZ vstupenky, Zľavnené vstupenky na medzištátne a medzinárodné futbalové stretnutia organizované SFZ.

Stanovy ÚFTS