Bilancia hospodárenia ÚFTS za rok 2020

Rok 2020 bol aj v hospodárení ÚFTS rokom značne špecifickým. Ako celú spoločnosť ovplyvnila pandémia aj činnosť našej Únie. Väčšina akcií plánovaných v roku 2020 sa neuskutočnila. Hospodárili sme s celkovým príjmom 11 905,93 €.

Tento príjem tvorili členské príspevky, sponzorské príspevky a dotácia zo SFZ. Keďže rok 2019 bol v hospodárení našej ÚFTS pomerne úspešný, zorganizovali sme seminár trénerov v Nitre s vysokou účasťou, jeho výsledkom bol
aj vysoký zostatok na bežnom účte ku dňu 31.12.2019.

Rok 2020 sme začínali s príjmom cez 4.500 €, čo bolo v našom hospodárení neobvyklé.
Členské príspevky v r. 2020 činili 5 193€. Hlavnú časť výdavkov z rozpočtu Únie tvorili príprava a organizácia volebnej konferencie, konanej vo februári, modernizácia a údržba webstránky, faktúry za časopisy Futbal tréning, organizácia akcie stretnutie s jubilantmi. Zasadnutia prezídia ÚFTS sa konali len v I. štvrťroku, sťažená bola aj činnosť sekretariátu, zvýšili sa výdavky na telefóny, PHM a cestovné. Celkové výdavky v roku 2020 činili viac ako 9 000 €.

V roku 2020 sme nemali žiadne príjmy z organizácie trénerských seminárov, publikačnej činnosti, a takisto minimálne príjmy boli od sponzorov. Po odpočítaní výdavkov nám k 1.1.2021 zostalo na bežnom účte 2 126,55€. Daňové priznanie bolo spracované a podané v termíne do 31.3.2021.