Členské príspevky na rok 2021

Vážení kolegovia !

Dovoľujem si Vás osloviť na základe začiatku roka 2021  o Váš záväzok z členstva v ÚFTS tým i naplnenia znenia časť druhá čl.13/6 Stanov ÚFTS, a to úhrady členského poplatku člena ÚFTS.

K predmetnej veci Vám chcem dať na vedomie, že pri uzávierke roka 2020 neboli Vami uhradený uvedený členský poplatok, ktorý výsostne súvisí s plnením poslania ÚFTS v zmysle hlavy 2, článok 3/4  „Stanov ÚFTS“ v plnom rozsahu ( časopis ÚFTS – Futbalový tréning, semináre a pod.) a veľmi ťažko je potom reagovať na prípadnú kritiku činnosti Únie ohľadom tzv. „ starostlivosti“ o trénerov a členov našej Únie, pokiaľ z Vašej strany nie je splnená podmienka členstva určená „ Stanovami ÚFTS“  ÚFTS je príspevková organizácia a tak možnosť naplňovania požiadaviek jej členov veľmi úzko závisí od plnenia príspevkovej povinnosti jej členov.  Vzhľadom k týmto skutočnostiam chcem upozorniť hlavne tých, ktorí do dnešnej doby si neuhradili svoj členský poplatok ešte za rok 2020 a aj napriek tomu  bolo na nich myslené aspoň tým, že na ich mailovú adresu bol zaslaný časopis ÚFTS.  Podotýkam, že pokiaľ títo takto neučinia do konca mesiaca Február 2021 budeme nútení postupovať voči nim v zmysle Stanov ÚFTS časť druhá, článok 13/8b. a zrušiť ich riadne členstvo v ÚFTS.  Predpokladáme, že uvedený nedostatok bude z Vami v krátkej dobe odstránený, a tým z Vašej strany naplnené znenie uvedených článkov  Stanov ÚFTS .

Touto cestou  chcem upozorniť i ostatných riadnych členov ÚFTS na termín úhrady svojich členských príspevkov za rok 2021 do termínu Marec 2021.

Zároveň Prezídium ÚFTS Vám oznamuje, že vzhľadom k vzniknutej a doteraz pretrvávajúcej koronavírusovej situácie v našej spoločnosti, že výšku členského príspevku na rok 2021 neupravuje, čiže zostáva v tom rozsahu (podľa jednotlivých licencií) ako v roku 2020. Pre upresnenie pridávame i tabuľku výšky príspevku podľa licencií. 

Za pochopenie ďakujeme !

S pozdravom                                                                                             Rudolf Hanák
Generálny sekretár ÚFTS

Členské príspevky boli pre rok 2021 odhlasované nasledovne  :

– tréner s licenciou grassrourth UEFA C       – 25,- €

– tréner s licenciou UEFA B                         – 30,- €

– tréner s licenciou UEFA A                          – 35,- €

– tréner s licenciou UEFA PROFI                 – 45,- €

– dôchodcovia nad 62 rokov                          – 15,- €

– členovia bez licencie + ženy + študenti      – 10,- €

Žiadame členov  zaplatiť členský poplatok do 30.4.2021 na č. účtu:

IBAN:  SK71 7500 0000 0040 0785 3207.

Pozor prosím – ako variabilný symbol uveďte číslo vášho členského preukazu, alebo napíšte

vaše meno.

Taktiež oznámte zmenu adresy, kvalifikácie – licencie, telefónneho čísla alebo E-mailu.

Informácie :   Vladimír Čmelko sekretár ÚFTS č.tel.:  0905 644 883,   cmelko.v@gmail.com