Stanovisko Prezídia ÚFTS k vystúpeniu Dr. Ladislava Jurkemika na konferencii SFZ dňa 24. 02. 2023 v Poprade

ÚFTS je stavovská organizácia, ktorej prioritným cieľom je podpora futbalových trénerov v ich každodennej práci, pomoc trénerom, aby sa profesijne posúvali dopredu vďaka kvalite nadstavbového vzdelávania zabezpečujúceho implantáciu  moderných herne -taktických trendov pre všetky kvalifikačné stupne.

Pre plnenie tohto cieľa slúži organizovanie Medzinárodného semináru trénerov (MST), vydávanie odborného časopisu „Futbalový tréning“, informácie z kongresov a seminárov zahraničných trénerských organizácii na našej webovej stránke, resp. v našom časopise. ÚFTS napomáha pri vzdelávaní trénerov nielen SFZ, ale aj na úrovni regionálnych a oblastných futbalových zväzov.

Najvyšším cieľom v tejto oblasti je v konečnom dôsledku zvyšovanie úrovne tréningového procesu a tým aj zvýšenie kvality slovenského futbalu. Úlohou ÚFTS v rámci podpory a pomoci trénerom je aj zastupovanie trénerov pri právnych sporoch v súlade s právnym panelom AEFCA a právnymi predpismi SFZ. Ďalšou úlohou, ktorá je súčasťou plánu práce je výrazne zvýšiť členskú základňu (cca 500 členov) tak, aby sa UFTS stala zaujímavým partnerom pre odborné, ale i komerčné prostredie. Pravidelnou súčasťou činnosti Únie je aj starostlivosť a poďakovanie trénerom – jubilantom.

Preto je pre nás veľmi dôležitá spolupráca so SFZ a ÚLK (organizácia seminárov, transfer nových poznatkov do tréningovej praxe, účasť v Komore pre riešenie sporov SFZ, právna ochrana trénerov, poradensko – konzultačná činnosť pre potreby klubov, poďakovanie jubilantov atď.).

Uvedená spolupráca je aj preto už dlhodobo súčasťou cieľov a úloh ÚFTS a veľmi pozitívne sme vnímali fakt, že sa zasadania prezídia zúčastňoval technický riaditeľ SFZ ako viceprezident ÚFTS (Štefan Tarkovič, tiež ako tréner reprezentácie Slovenska), v prechodnom období aj Martin Hasprún ako technický riaditeľ SFZ sa zúčastnil Prezídia a súčasný technický riaditeľ SFZ (Roman Pivarník), generálny sekretár SFZ (Peter Palenčík) a prezident ÚLK funguje tiež ako člen prezídia (Ivan Kozák).

Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou úspešnej spolupráce ÚFTS a SFZ je funkcia zástupcu trénerov vo Výkonnom výbore SFZ. Táto funkcia tesne spája a koordinuje činnosť ÚFTS a SFZ a operatívne by mala riešiť problémy, ktoré dennodenná trénerská práca a činnosť únie prináša. Preto si myslíme, že zástupcom trénerov vo VV SFZ by mal byť človek, ktorého navrhne Prezídium ÚFTS, ktorý má prehľad o trénerskej problematike aj o činnosti Únie a je aktívny vo futbalovom hnutí. (Pozitívnym príkladom môže byť Česká republika, kde Prezident ÚČFT Verner Lička je členom VV a je zodpovedný za vzdelávanie trénerov.

Tento systém funguje výborne na úžitok futbalového zväzu aj únie trénerov.) Doteraz sa do VV SFZ nedostal ani jeden člen, ktorého Prezídium ÚFTS navrhovalo. Naopak, delegáti volebnej konferencie SFZ zvolili skoro vždy kandidáta, ktorého vybrali prezident a viceprezident SFZ. (Príkladom je nezvolenie Laca Borbélyho vtedajšieho prezidenta ÚFTS, ktorý vystúpil s výborne pripravenou koncepciou na skvalitnenie tréningového procesu a zvyšovanie úrovne slovenského futbalu.

Jeho protikandidát bol oslovený prezidentom SFZ na poslednú chvíľu, nemal pripravenú žiadnu myšlienku, žiadny plán a aj napriek tomu vo voľbách zvíťazil.) Tento systém nefungoval a ani nefunguje, pretože zástupcovia trénerov vo VV SFZ trénerov nezastupovali trénerov a vo svojej funkcii boli pasívni a nezaujímali sa o činnosť ÚFTS a ani o prácu trénerov (všetkých stupňov trénerských licencií).

Takéto praktiky SFZ vlastne dokazujú nezáujem o spoluprácu s úniou. O tom svedčí aj fakt, že síce prezident ÚFTS Laco Borbély sa k prezidentovi SFZ niekoľkokrát dostal, ale po abdikácii prezidenta únie sa Rudolf Hanák ako zastupujúci prezident ÚFTS a generálny sekretár sa od marca 2022 aj napriek štyrom požiadavkám nedostal ani raz na stretnutie s prezidentom a vedením SFZ, pretože ho odmietli pre pracovné zaneprázdnenie.

Takéto jednanie pripomína podprahovú dlhoročnú ignoráciu a neporozumenie pochopenia nevyhnutnej existencie tejto únie zo strany exekutívy SFZ, ako aj podstaty fungovania do budúcna, že najlepšia kombinácia bude systémovo vytvorená vtedy, keď prezident UFTS sa stane členom výkonného výboru SFZ za trénerov.

Vrcholom všetkého bola posledná voľba, keď delegáti zvolili za zástupcu trénerov Ladislava Jurkemika namiesto nami navrhovaného Róberta Rybníčka. Ladislav Jurkemik bol desať rokov mimo futbalového hnutia a keď mu pred rokmi volal Laco Borbély, ako prezident ÚFTS a navrhol mu spoluprácu, Jurkemik ju odmietol, pretože povedal, že už skončil vo futbale a chodí strážiť vnúčatá do Prahy.

Sám Jurkemik sa pri voľbách vyjadril: „Toto som nečakal, nebol som pripravený, ja som už bol v dôchodcovskej pohode, že príde takáto ponuka od prezidenta a viceprezidenta futbalového zväzu, tak to som vôbec nečakal.

Preto ma to veľmi teší, porovnávam to s vyznamenaním ako, keď som bol reprezentačný tréner. Je to taká istá veľká úcta mojej osobe, je to odmena, ohodnotenie mojej doterajšej kariéry.“  Nevedel, čo táto pozícia vyžaduje a čo sa od neho očakáva, napriek tomu ju prijal a zrazu od neho chcú, aby robil veci, v ktorých sa nevyzná.

Tí, ktorí vybrali Jurkemika a tí, ktorí ho zvolili zabudli, že zástupca všetkých trénerov je výkonná funkcia, on by mal poznať celú logistiku fungovania trénerskej organizácie, to nie je funkcia za odmenu. Prezident a viceprezident ponúkli funkciu bývalému hráčovi a  trénerovi, ktorý o to vôbec nestál, bol tým sám prekvapený, neuchádzal sa o funkciu.

Zjavne sa však ani za rok vo svojej funkcii nenaučil, ako efektívne ju využiť pre skvalitnenie práce trénerov, hoci na prezídiu tvrdil, že sa to za dva mesiace všetko naučí. Nie je to také ľahké, ako si to sám predstavoval: chýbajú mu roky absencie vo futbalovom hnutí a nereálne zhodnotenie informácií z okolitého prostredia, ktoré je navyše ovplyvnené ľuďmi z jeho okolia, ktorí ho zásobujú nepravdivými, negatívnymi údajmi.

Výsledkom je jeho záporný, agresívny a deštruktívny výstup hneď po voľbách roku 2022 na Prezídiu ÚFTS a jeho trápny nepravdivý a negatívny diskusný príspevok na konferencii SFZ 24.02.2023 v Poprade. Jurkemik sa na konferencii Slovenského futbalového zväzu prihlásil o slovo v diskusii a priznal, že pred rokom, keď bol za zástupcu trénerov vo VV SFZ zvolený, nemal s touto funkciou žiadne skúsenosti, ale hneď začal napádať bývalého prezidenta únie Laca Borbélyho a aj prácu a fungovanie Prezídia ÚFTS.

Tým, že nemá prehľad a tým, že je ovplyvnený depresívnymi a negatívnymi ľuďmi vyslovil vo svojom vystúpení množstvo nepravdivých a deštruktívnych výrokov. Borbélyho nazval samozvaným odborníkom a vyhlásil, že práve on zničil meno únie. Je to nepravdivá urážka bývalého prezidenta ÚFTS, pretože naopak práve vďaka nemu sme založili časopis, ktorý desaťročie chýbal a už úspešne funguje sedem rokov. Vynikajúcou myšlienkou Laca Borbélyho pre zviditeľnenie únie a skvalitnenie vzdelávania bolo organizovanie Medzinárodných seminárov trénerov.

Do prípravy a usporiadaní MST sa pravidelne zapájali viacerí členovia prezídia. Odmenou všetkým organizátorom bolo uznanie kvality MST od všetkých domácich a zahraničných účastníkov. Teda „Medzinárodný seminár trénerov“ má vysokú kvalitu aj zásluhou zahraničných lektorov a obetavých organizátorov z radov členov Prezídia ÚFTS, ktorí svoje povinnosti vyplývajúce z členstva vykonávajú dobrovoľne na úkor svojho osobného a rodinného voľna (nie sú profesionálni zamestnanci).

Tak isto bol pán Borbély iniciátorom vydávania Metodických listov a je známym autorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií zameraných na taktické aspekty futbalu (už dlhé roky nik na Slovensku nevytvoril a nevydal odbornú knihu s futbalovou tematikou) a publikácia o Pressingu bola preložená do anglického jazyka a vydaná vo vydavateľstve Meyer & Meyer v druhom najväčšom svetovom vydavateľstve zameranom na šport. Publikácia bola prezentovaná na Knižnom veľtrhu v USA.

O tom, že pán Jurkemik stratil kompas a orientáciu a na VK SFZ kritizoval skutočnosť, že vraj tréneri nedostávajú informácie zo zahraničných konferencií a seminárov, svedčí skutočnosť, že práve zásluhou Laca Borbélyho bola zabezpečená spätná väzba zo zahraničných konferencií a seminárov a informácie boli ponúknuté všetkým slovenským trénerom. Vždy sme poskytli podrobný prehľad o programe seminára alebo kongresu a ponúkli sme preklad najdôležitejších prednášok a referátov pre našich členov cez náš časopis alebo web.

Paradoxom jeho výčitky o neposkytovaní spätnej väzby zo zahraničných školení a seminárov je, že spomínal aj seminár trénerov v Lindabrunne, poriadaný rakúskou úniou trénerov, pritom pán Jurkemik prisľúbil účasť, ktorú na poslednú chvíľu odriekol a postavil nás pred vážny problém, ktorý sa dal vyriešiť len tak – tak, ale podarilo sa nominovať nášho člena a aj z Lindabrunnu sme uverejnili všetky prednášky na našej webovej stránke.

Pri kritike činnosti Laca Borbélyho, pán Jurkemik povedal, že „Bol som pri tom, keď sa táto organizácia v roku 1993 zakladala.“Veď ÚFTS vznikla v roku 1968. Vtedy mal Jurkemik 15 rokov a zakladal ju? To sú bludy. V roku 1993, o ktorom zrejme hovoril, požiadala únia o vstup do európskej Aliancie trénerov, čo bola podmienka zmeny názvu (zo Zväzu futbalových trénerov Slovenska na Úniu futbalových trénerov Slovenska.) A to je veľký rozdiel. 

Vrcholne nespravodlivá a arogantná bola výzva, aby sa pán Rudolf Hanák vzdal funkcie generálneho sekretára. Generálny sekretár Rudolf Hanák bol kľúčovou postavou ÚFTS 18 rokov a bez neho sme si nevedeli fungovanie únie predstaviť.

Zabezpečoval všetky administratívne a kancelárske úlohy súvisiace s činnosťou prezídia a prezidenta únie a vyplývajúce mu zo Stanov ÚFTS, vybavoval veci verejné, organizačné a úradné, jeho práca bola spojená s vybavovaním nielen spisovej agendy.

Jeho význam pre činnosť únie bol tým znásobený, že bol vždy dôsledný, disciplinovaný, aktívny, priamy, slušný a úprimný. Je dôstojným pokračovateľom rodinnej línie, pretože jeho otec JUDr. Jozef Hanák bol jedným z iniciátorov a  zakladateľov ÚFTS.

Jurkemik sa vyjadril kriticky ku činnosti ÚFTS:

  • schôdze Prezídia únie sú o ničom, sú to „obedové schôdze“. Ale vo svojom hodnotení paradoxne pochválil časopis trénerov (Singer), ako aj výbornúprávnu podporu pre trénerov (Králik),tiež hodnotil kladnestarostlivosť a poďakovanie trénerom – jubilantom (Jambor) a to sú vlastne hlavné piliere činnosti ÚFTS. (Ešte zabudol na vyššie spomínané úspešné činnosti.)Tak čo vlastne kritizoval?Neefektívne schôdzovanie? Alebo bývalého prezidenta ÚFTS Laca Borbélyho, ktorý sa už pred rokom vzdal funkcie a osobne mu ponúkol svoju funkciu, aby mohol efektívnejšie pôsobiť v trénerskom prostredí v prospech slovenských trénerov?
  • Tiež vyčítal únii, že má málo členov, hlavne má málo členov z vrcholového futbalu. Kritika menšieho počtu členov únie je oprávnená, ale pán Jurkemik neanalyzoval príčiny, ktorú by ako zástupca všetkých trénerov vo VV SFZ mohol pomôcť vyriešiť, namiesto návrhu zrušenia ÚFTS. Zvyšovanie počtu členov ÚFTS sa môže dosiahnuť len úzkou spoluprácou SFZ a únie. Príkladom môže slúžiť Česko, Nemecko, Švajčiarsko a pod.
  • Na záver svojho vystúpenia potvrdil, že uvažoval o zrušení ÚFTS, že študoval za tým účelom Stanovy únie, aby našiel možnosť ako Úniu zrušiť. Keďže zistil, že zo Stanov vyplýva, že sa únia vlastne z vonkajšieho podnetu zrušiť nedá, navrhol, abyÚFTS prešla pod Slovenský futbalový zväz. Jeho požiadavka, aby ÚFTS prešla pod SFZ , je absolútny nezmysel, pretože v tom okamihu by slovenská trénerská organizácia stratila autonómnosť a v rámci medzinárodných pravidiel by stratila aj volebný mandát v pravidelných voľbách.

Zvláštnosťou je to, že ako zástupca všetkých trénerov vo VV SFZ okrem pravidelne sa opakujúceho atakovania prezidenta, členov prezídia a celej ÚFTS, nikde neuviedol, čo pozitívne pre ÚFTS a pre trénerov vykonal za rok členstva vo VV SFZ. Nepochopil, že jeho úlohou je pomáhať, spolupracovať a riešiť problémy trénerskej obce a ÚFTS aj cez VV SFZ, jeho úlohou je spájať a nie rozdeľovať.

Nájsť spoločný postup pri riešení problémov nebolo pre zástupcu trénerov ťažké, pretože obdržal od generálneho sekretára ÚFTS pána Rudolfa Hanáka všetky podklady (okrem iných i Dohodu medzi SFZ a ÚFTS) a má k dispozícii aj plán práce, ciele a úlohy ÚFTS. Proste pán Jurkemik ako zástupca všetkých trénerov sa neunúval zisťovať aké má únia pozitívne činnosti, aké má problémy a ako by sa mohla činnosť ÚFTS skvalitniť v spolupráci so SFZ.

Jeho nezrelosť a neobjektívnosť sa ukázala hneď počas jeho prvej účasti na Prezídiu ÚFTS, kde začal napádať členov prezídia a celú úniu, namiesto toho, aby zistil v diskusii s členmi prezídia pozitíva, resp. problémy činnosti únie.

Negativizmus a nedôslednosť je možno jeho povahová vlastnosť, pretože sa doteraz sám od seba, bez vyzvania ani neospravedlnil za neúčasť na vyššie spomínanom seminári rakúskej únie v Lindabrunne a tak isto sa nenamáhal ospravedlniť za nedodaný Editoriál pre časopis únie „Futbalový tréning“, ktorý sľúbil na Prezídiu ÚFTS.

V tomto smere je potrebné podotknúť ešte jeden fakt, že ÚFTS sa dlhodobo zaoberá myšlienkou obnovenia činnosti Trénersko – metodickej komisie pri SFZ ako jeho poradným orgánom. V tomto smere požiadala o vyjadrenie sa k tejto komisii prezidenta SFZ p. J. Kováčika, ktorý v závere listu odporučil únii, aby sa obrátila na zástupcu trénerov vo VV SFZ p. L. Jurkemika (3.10.2022).

Na základe odporúčania pána prezidenta SFZ sa únia s touto požiadavkou obrátila na zástupcu trénerov vo VV SFZ (10.11.2022). Doteraz sa p. L. Jurkemik k adresovanej požiadavke nevyjadril o čom svedčí, že jeho záujem o trénerov a vytvorenie resp. nevytvorenie uvedenej komisie nemá prehľad, alebo to svedčí o jeho doterajšej nekompetentnosti.

Ako zrejme vyplýva z doterajšieho prístupu a reakcií, pán Jurkemik má svoje limity a je navyše ovplyvnený ľuďmi, ktorí mu vkladajú do hlavy negatívne informácie nezodpovedajúce realite. Aj preto pôsobia jeho slová negatívne a jeho výroky nezodpovedajú pravde, aj napriek tomu, že na Výročnej konferencii SFZ povedal, že bude bojovať za pravdu a to isté povedal aj na Prezídiu ÚFTS: „Ja som povedal prezidentovi, že ja sa nemôžem pri mojich 68 rokoch zmeniť, ja som vždy bojoval a budem bojovať za pravdu a spravodlivosť, budem bojovať za slovenských trénerov.“

Toto svoje odhodlanie a predsavzatie nedodržal a nesplnil, sú to prázdne slová, pretože pán Jurkemik prijal kandidatúru a nebol na to pripravený, nevedel o tej funkcii vôbec nič a zjavne sa to však ani za rok vo svojej funkcii nenaučil. Je na zamyslenie či názov jeho funkcie „zástupca všetkých trénerov“ zodpovedá skutočnosti a je otázne, či náplň práce, ciele a úlohy danej funkcie sú reálne a adekvátne vypracované.

V každom prípade nezodpovedá pôvodným zámerom, pretože zástupcovia trénerov vo VV SFZ trénerov doteraz nezastupovali trénerov a vo svojej funkcii boli pasívni a nezaujímali sa o činnosť ÚFTS a ani o prácu trénerov. V súčasnosti sa činnosťou a postojom Jurkemika sa uvedená funkcia dostala na inú úroveň – miesto pasivity a ľahostajnosti bojuje zástupca všetkých trénerov proti únii a nechápe, že jeho funkcia vyžaduje, aby trénerom a ÚFTS pomáhal a podporoval.

Možno je to aj z toho, že bol vybratý prezidentom a viceprezidentom SFZ, zvolený delegátmi konferencie a nebol vybratý a zvolený trénermi,  resp. úniou.

Dovolíme si tvrdiť, že všetky prípady ostatných ľudí zvolených do VVSFZ za trénerov, skončili smutným odpočtom štvorročného obdobia, ktoré z pohľadu tak dôležitého postu v štruktúre klubu, respektíve zväzu, neboli schopní zdokumentovať a vykázať splnené úlohy svojej práce.

Určite nie preto, že by nechceli, ale hlavne preto, ako podotkli na začiatku ich kandidatúry, že nevedeli a nevedia, čo táto práca obnáša, z akého programu by mali vlastne vychádzať a aký by mal byť vlastne reálny prínos ich štvorročnej kompetencie a práce. 

Bohužiaľ pre trénerov a slovenský futbal sa zatiaľ javí, že podobný scenár ukončenia štvorročného obdobia súčasného zvoleného kandidáta pána Jurkemika, bude mať po štyroch rokoch rovnaký prínos v tejto funkcií ako minimálne za ostatných 8 rokov a verme tomu, že nebude ešte horší.

Na záver by bolo vhodné citovať časť z veľavravného vystúpenia pána Roberta Rybníčka pred voľbami ako kandidáta ÚFTS na funkciu zástupcu trénerov vo VV SFZ:

„Ak prostredníctvom výkonného výboru konečne nevytvoríme výkonovo reprezentatívnu funkciu na to, aby zastrešila trénerov, bude veľmi problematické správne nastaviť ich proces rozvoja a fungovania. Zástupca ÚFTS je priamo z organizácie, ktorá ochrannú strechu trénerom ponúka. Myslíme si tiež, že naše projekty, ktoré sme rozbehli, môžu ešte výrazne napomôcť objavovaniu a napredovaniu trénerskej zložky po edukačnej alebo personálnej stránke.“

                                                                                                 Členovia  Prezídia ÚFTS