Sociálne poistenie športovcov, športových odborníkov a trénerov futbalu

Od 1. januára 2020 a od 1. februára 2020 nadobudla účinnosť novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov, ktorá:

 • ustanovuje, že profesionálny športovec v kolektívnych
  športoch môže vykonávať
  šport ako SZČO (od 1. februára 2020 napr. profesionálni
  hokejisti môžu byť SZČO),
 • definuje, že oprávnenie profesionálneho športovca
  vykonávať šport ako SZČO vzniká dňom zápisu
  profesionálneho športovca do registra fyzických osôb v
  športe, t.j. od 1. februára 2020 profesionálni
  športovci SZČO vykonávajú činnosť na
  základe oprávnenia

Táto novela zasiahla aj postavenie trénerov a športových odborníkov a to najmä z hľadiska poskytovania údajov Sociálnej poisťovni, najmä vo vzťahu k sociálnemu poisteniu.

Profesionálny futbalový tréner teda môže vykonávať svoju prácu:

 • na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (trénerská zmluva s klubom)
 • na základe pracovnoprávneho vzťahu, alebo obdobného pracovného vzťahu v rezortnom športovom stredisku, prípadne ako zamestnanec SFZ
 • ako SZČO

Futbalový tréner, ktorý vykonáva trénerskú činnosť ako amatér (napr. popri svojom hlavnom zamestnaní), môže svoju činnosť vykonávať na základe zmluvy s klubom, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo bez zmluvy.

Charakter pracovno-právneho vzťahu má veľký význam pre každého trénera, športového odborníka v sociálnom poistení, teda pri možnosti poskytovania dávok zo sociálneho poistenia. Všeobecne platí, že dávky sociálneho poistenia sa poskytujú len osobám, ktorým sociálne poistenie vzniklo, a teda tým, ktorí si toto poistenie platia, prípadne ich odvádza ich zamestnávateľ.

Dávky sociálneho poistenia pritom členíme na dôchodkové, nemocenské, úrazové, dávky v nezamestnanosti a garančné dávky. Pre každého z nás trénerov má každá z týchto dávok
osobitný význam.

Všetci profesionálni tréneri sú v rámci svojho pracovno-právneho vzťahu sociálne poistení. Znamená to, že im vzniká nárok na tieto dávky.

Výkon športovej trénerskej činnosti sa im započítava do dôchodku, majú nárok na nemocenské pri pracovnej neschopnosti, môže im byť odškodnený pracovný úraz )pri športovej trénerskej činnosti sa to aj stáva), môžu byť registrovaní na Úrade práce, ak stratia zamestnanie – dostanú po dobu 6 mesiacov dávku v nezamestnanosti a dokonca ak im klub alebo iný zamestnávateľ nevyplatí mzdu, či odmenu, môžu dostať náhradu tejto odmeny z garančného poistenia.

Ak svoju činnosť vykonávajú tréneri na amatérskej úrovni, je dôležité, aby mali uzavretú aspoň dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti) bez ohľadu na výšku odmeny. Na základe týchto dohôd sú tréneri poistení a v prípade sociálnej udalosti, najmä úrazu pri výkone trénerskej činnosti majú nárok na výplatu dávky.

Je samozrejmé, že tréneri, ktorí svoju činnosť vykonávajú bez zmluvy či dohody alebo SZČO, teda najmä amatérski tréneri, či už v nižších súťažiach dospelých alebo pri mládeži, o tieto dávky prichádzajú. Ak aj majú za svoju činnosť nejakú odmenu, z tejto obyčajne nie je odvádzané poistné na sociálne poistenie.

Chcem teda svojich kolegov trénerov upozorniť, aby prehodnotili svoje pracovno-právne zaradenie a snažili sa o také postavenie, z ktorého by vyplynulo, že budú sociálne poistení.

Autor článku: JUDr. Ivan Králik