Pracovné stretnutie so zástupcom trénerov v štruktúrach SFZ

Zdroj: SFZ/ÚFTS

Dňa 20.04.2022 v Bratislave sa uskutočnilo neformálne pracovné stretnutie generálneho sekretára a zastupujúceho prezidenta ÚFTS p. R. Hanáka s zástupcom trénerov vo VV SFZ p. Dr. L. Jurkemikom.

Počas stretnutia boli prejednávané formy spolupráce a kooperácie v širokom spektre riešenia otázok a potrieb zvyšovania odbornej úrovne a kvality v sfére trénerských činností spejúcich k skvalitneniu a vyššej úrovne futbalového hnutia na Slovensku.

Na uvedenom stretnutí oboznámil p. Hanák p. Jurkemika s materiálmi ÚFTS, ktoré môžu byť nápomocné pri plnení jeho náročnej funkcie vo VV SFZ.

Záverom boli dohodnuté vzájomné stretnutia v zmysle Plánu činnosti ÚFTS a prípadných potrieb vyplývajúcich aktuálnych požiadavok v danom období.