Plán rozvoja trénerov

Každý futbalový tréner má svoju vlastnú cestu rozvoja, počas ktorej prechádza rôznymi formami vzdelávania od formálneho po neformálne. Cieľom ÚFTS je podporovať trénerov pri budovaní ich stratégie osobnostného rozvoja, aby naplnili svoj potenciál.

Prvky plánu rozvoja trénera:

  • Predchádzajúce herné skúsenosti
  • Formálne vzdelávanie (licencie).
  • Neformálne vzdelávanie (kurzy, študijné návštevy u iných školiteľov, čítanie odbornej literatúry, konštruktívne rozhovory s inými školiteľmi, testovanie nových metód práce v praxi a ich analýza).
  • Skúsenosti a praktická práca v odbore (implementácia vzdelávacieho procesu a jeho analýza, ako aj invenčné metódy práce).
  • Mentoring (nepretržité poradenstvo trénermi s väčšími skúsenosťami).
  • Životné prostredie (spôsobilosť a ambície ľudí z prostredia trénera).

Určite musíme spomenúť, že plán rozvoja by sa mal zostavovať podľa charakteru osobnosti každého trénera a jeho ambícií, ale v súlade s realisticky dosiahnuteľnými cieľmi v určitom časovom období.