borbelyAko sme naznačili v programovom materiále, chceli by sme nasmerovať aktivitu Únie na niekoľko rozhodujúcich oblastí.

Súčasťou tohto projektu je okrem vytvorenia konštruktívnych pracovných väzieb so SFZ a ÚLK aj optimálne právne a stavovské zabezpečenie trénerskej profesie, ktoré je mimochodom v súčasných slovenských futbalových podmienkach na solídnej úrovni. Veľký dôraz budeme klásť predovšetkým na rozširovanie poznatkového portfólia trénerov, ktoré v čase digitálneho vzdelávania ponúka veľkú dostupnosť informačných zdrojov umožňujúcich vytvárať efektívnu vedomostnú bázu. Dôležitým faktorom je otvorenosť a prístupnosť týchto zdrojov na internete za predpokladu, že tréneri budú disponovať potrebnou počítačovou gramotnosťou. Kvalita vzdelávania dostáva týmto nové dimenzie, čo by malo plaťiť predovšetkým pre tzv. „ďalšie“ vzdelávanie trénerov, ktorí už absolvovali elementárny stupeň vzhľadom na konkrétnu licenciu. Máme tým na mysli akúsi „nadstavbu poznatkov“, ktoré sú výrazom permanentného vývoja relevantných informácií pre „sebarozvoj“ a efektívne uplatnenie „trénerstva“ v reálnej praxi. Pri tomto leveli ďalšieho vzdelávania je zrejmé, že tréneri majú vďaka internetu takmer neobmedzený prístup k „posledným“ informáciám, ktoré si síce dokážu nájsť, avšak podstatné je aj chápať a dokázať pracovať s týmito poznatkami a tak ako hovorí prof.Stanek : „ chápať architektúru ich súvislostí.“ A práve v tom chceme pomôcť trénerom v procese sprostredkovania týchto súvislostí prostredníctvom prezentácie ich praktického využívania v tréningovom procese. Za týmto účelom sme zriadili technickú sekciu ÚFTS (pod vedením Mgr.Dušana Radolského) a metodicko-publikačnú sekciu ÚFTS (pod vedením Prof.Dr.Miroslava Holienku), ktoré sú obsadené vysoko kompetentnými a renomovanými odborníkmi z trénerskej brandže. Ideálnym prostriedkom k sprostredkovaniu prepojenia teórie a praxe by mali byť medzinárodné semináre, ktoré chceme zorganizovať v máji a septembri  2016 s medzinárodnou účasťou prednášateľov, ktorí by mali ponúknuť  efektívny transfer najnovších poznatkov z oblasti taktiky do herného prejavu mužstva. Vytvorením interakčného fóra Trénerský Hyde Park Corner ponúkame špecificky sezónnu tematizáciu problematiky pre aktívnych trénerov obohatenú o poradensko-konzultačnú úroveň výmeny informácií. Ďalším krokom na tejto línii je vytvorenie digitálneho odborného časopisu pre trénerov, ktorý sa okrem profesionálnych trénerov bude zameriavať aj na veľkú časť členskej základne orientovanej na výkonnostný a rekreačný futbal. Zárukou profesionálnej kvality bude odborný tím pod taktovkou prof.Holienku. Základným leitmotívom súčasného Prezídia ÚFTS je prispieť k rozvíjaniu profesnej kompetentnosti našich trénerov v úzkej spolupráci so SFZ a ÚLK,k obohateniu ich odborného potenciálu aj za pomoci spomínaných inštitúcií, k optimalizácii právneho backgroundu pri výkone trénerského remesla, ako aj prostredníctvom AEFCA (Aliancie európskych trénerských asociácií) zachovať a rozšíriť medzinárodné prepojenie s európskym trénerským hnutím. Takto vytýčené zámery vyžadujú vysoko akčné Prezídium, ale aj aktívne zapojenie sa všetkých členov do činnosti našej stavovskej organizácie a spoločne so SFZ a ÚLK posunúť profesiu slovenského futbalového trénera na pozíciu, ktorá by mu mala prislúchať, ak chce bezprostredne ovplyvňovať dianie na ihrisku a podieľať sa tak na ďalšom skvalitňovaní slovenského „futbalového produktu“. Bez kvalitných trénerov totiž možno len ťažko očakávať nárast kvality hráčskeho materiálu ....

PhDr.Laco Borbély,
prezident ÚFTS

 karolpeczePri nástupe do funkcie v Prezídiu ÚFTS, v spolupráci s prezidentom ÚFTS Lacom Borbélym a novým Prezídiom, som si urobil obraz o súčasnom stave únie. Bolo to len "upresnenie" stavu nakoľko sa v štruktúrach ÚFTS pohybujem už niekoľko rokov. Jedna s prvých našich ciest viedla za prezidentom SFZ p. Kováčikom nakoľko SFZ je najvyšší orgán riadiaci celkový chod  futbalu na Slovensku, trénerov nevynímajúc. Pri rozhovore sme predostreli našu predstavu o fungovaní spolupráce na niekoľkých úrovniach v rámci SFZ a ÚFTS. Tak isto, ako som predostrel prezidentovi SFZ, tak aj tu zdôrazňujem, že ÚFTS nechce a ani nebude konkurenciou SFZ v otázkach vzdelávania trénerov. Únia je v prvom rade partner, ktorý chce ponúknuť prostredníctvom svojich členov z radov trénerov, vrátane mňa, dlhoročné skúsenosti s pôsobenia vo futbale na rôznych úrovniach, obohatené veľakrát o zahraničné skúsenosti. Chceme ponúknuť svoje bohaté praktické i teoretické vedomosti a odborné konzultácie v prospech ostatných trénerov na Slovensku. V týchto predstavách je aj implementácia nových trendov do správnych postupov v tréningu v jednotlivých úrovniach vzdelávania trénerov. Samozrejme, aj ja si všímam, že v posledných rokoch je tréner a trénerstvo na Slovensku v nezávideniahodnej situácii, trénerstvo sa robí dlhodobo bez patričného ocenenia a spoločenskej prestíže. V tejto otázke vidím rezervu vo zvýšení aktivity Únie, samotných trénerov, ale aj užšiu spoluprácu s futbalovým zväzom, majiteľmi klubov premietnutú do spolupráce ÚLK tak, aby sa slová profesia "trénera futbalu" dostali na požadovanú úroveň a pomohli pozdvihnúť spoločným úsilím úroveň slovenského futbalu. Jednoduchý prístup k odborným materiálom od skúsených trénerov a športových pedagógov pre nových, resp.začínajúcich trénerov, zabezpečí záujem o vzdelávanie a získavanie najnovších trendov, resp. poznatkov v tejto náročnej profesii. Ja osobne ponúkam osobné dlhoročné skúsenosti v tejto problematike,odskúšané pôsobením aj v zahraničných kluboch v rámci konzultácií, príspevkov prostredníctvom webovej stránky a v pripravovanom časopise pre trénerov. Verím, že nastúpenou cestou sa nám spoločne podarí pozdvihnúť prestíž futbalového trénera na požadovanú úroveň tak, aby jeho ovplyvňovanie futbalového produktu bolo čo najefektívnejšie.Karol Pecze

Karol Pecze
člen prezídia ÚFTS