Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesienia U/3/2017.

        2./  Správu Dr. Borbélyho o MST Dunajská Streda.

        3./  Správu p. Čmelka o zúčtovaní MTS Dunajská Streda.

        4./  Informáciu p. Hanáka o školeniach a seminároch trénerov v rámci ZsFZ

        5./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.4/2017.

UZNESENIE  3/2017 zo zasadnutia P-ÚFTS


dňa   29.06.2017  Trenčianske Stankovce

 

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

 A./   Berie na vedomie :
        1./  Kontrolu splnenia úloh z U/2-2017
        2./  Informáciu z jednania s Prezidentom SFZ p.Kováčikom o “Dohode o vzájomnej spolupráci  ÚFTS a SFZ
        3./  Informáciu Dr. Králika o Seminároch : k Zák.č.440/2015 a účasti na akcii AEFCA v GUIMARAES
        4./  Správu S - ÚFTS o stave členskej základne k 30.06.2017.
        5./  Potvrdenie o úhrade členského príspevku za ÚFTS na základe faktúry AEFCA  zo strany SFZ  / potvrdenie o úhrade priložené k tomuto Uzneseniu /.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo