UZNESENIE 1/2018 zo zasadnutia   P-ÚFTS   dňa 14.02.2018  

                                            Dom futbalu Nitra- sídlo ZsFZ

            Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/1/2018.

        2./  Príspevok Mgr. Radolského – zástupcu trénerov vo VV SFZ

        3./  Príhovor predsedu VV ZsFZ Mgr. Gádošiho

        4./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT  č.1/2018.

        5./ Informácia o príprave HK ÚFTS – September 2018

        6./ Informácia o prejednávaní MST s vedením FC Nitra - september 2018

        7./ Informáciu P-ÚFTS o VK SFZ z 02.02.2018

 

UZNESENIE 1/2018 zo zasadnutia   P-ÚFTS   dňa 16.01.2018  

                                  Športová hala VIP Trenčín sídlo ÚFTS

            Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/5/2017

        2./  Nárvh p. Jambora ku kandidátke ÚFTS na VK SFZ

        3./  Návrh na Hodnotiacu konferencie ÚFTS na marec 2018

        4./  Návrh na výšku členského príspevku na rok 2018

        5./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.1/2018.

        6./ Informáciu k ďalšej spolupráci s ÚČFT

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo