Konanej 15. Decembra 2018 – Trenčianske Teplice.

Delegáti HK ÚFTS sa zhodli na tomto znení :

A ./  Berie na vedomie :

  1.  Správu sekretára ÚFTS o účasti pozvaných delegátov HK ÚFTS
  2. Správu Dr. Borbélyho o činnosti ÚFTS za dané obdobie
  3. Stratégiu smerovania ÚFTS na následné obdobia prednesenú Mgr. Rybníčkom

Uznesenie prezídia zo dňa 20.11.2018

            Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/4/2018.

        2./  Informáciu o príprave a organizácii HK ÚFTS dňa 15.12.2018  

        3./  Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.4/2018, termín uzávierky časopisu 30.11.2018 bude splnený, termín vydania časopisu do 14.12.2018 záväzný.

       4./  Informáciu P-UFTS o priebehu a výstupoch z 39. Sympóziu AEFCA Turecko.  Informáciu o jednání so zástupcami ÚČFT smerom k vzájomnej  spolupráce.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo