Uznesenie prezídia zo dňa 1.12.2015

1. Otvorenie.

P- ÚFTS ospravedlnil neprítomných a privítal prítomných.

2. Kontrola uznesení: splnené

3. Správu o členskej základni ku dňu 1.12.2015 predložíl sekretár únie V. Čmelko z celkového počtu 277 zaplatilo 203. členov čo je   73,3 % a podľa kľúča 1 : 5 = 39 delegátov.

 Uznesenie prezídia zo dňa 11.11.2014

 A. Berie na vedomie :

1.   Splnenie úloh zo zápisnice 4/2014 zo zasadnutia prezídia 7.10.2014

2.    Správu o členskej základni.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo