Uznesenie prezídia zo dňa 25.1.2016

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

A./   Berie na vedomie :

 

Uznesenie prezídia zo dňa 1.12.2015

1. Otvorenie.

P- ÚFTS ospravedlnil neprítomných a privítal prítomných.

2. Kontrola uznesení: splnené

3. Správu o členskej základni ku dňu 1.12.2015 predložíl sekretár únie V. Čmelko z celkového počtu 277 zaplatilo 203. členov čo je   73,3 % a podľa kľúča 1 : 5 = 39 delegátov.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo