UZNESENIE  5/2016 zo zasadnutia P-ÚFTS dňa 16.08.2016 - ŠH Mladosť, Trenčín.

            Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :
            A./   Berie na vedomie :      
 1./  Kontrolu splnenia úloh z U/4
 2./  Informácia Dr. Borbélyho –  medzinárodné sympózium trénerov 7/2016 Fulda - Nemecko
 3./ Informáciu Dr. Borbélyho o  zámysle organizácie MST 9/2016 tématické pokračovanie MST  ( teoretická i praktická časť) v náväznosti s podmienkami totožnými s MST z 16.5. 2016.
             4./  Informácia sekretára ÚFTS o stave členskej základne k 1.8.2016.                                                   
             5./  Abdikáciu p. Guliča zástupcu Vs. Regiónu v P-ÚFTS.
             6./  Informáciu  VP ÚFTS o stave príprav na Slávnostné stretnutie jubilantov

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :
A./   Berie na vedomie :
       1.  Splnenie úloh z U/3/2016.
      2. Hodnotenie MST po organizačno-ekonomickej stránke.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo