UZNESENIE  1/2017 zo zasadnutia P-ÚFTS


dňa    09.03.2017  BFZ - Bratislava

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

A./   Berie na vedomie :
 1./  Kontrolu splnenia úloh z U/6-2016
 2./  Informáciu - Návrh dohody ÚFTS-SFZ vypracovanú GS FTS
 3./ Informáciu Dr. Borbélyho o zasadnutí AEFCA 03.-05.03.2017
 4./ Správu P-RK ÚFTS o hospodárení Únie za rok a čerpaní rozpočtu
 5./  Návrh Plánu činnosti ÚFTS na rok 2017   
 

Uznesenie zo zasadnutia 6/2016  P-ÚFTS,  Nitra 10.10.2016,  ŠH  Olympia – ObFZ Nitra.

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :   
                                
         Berie ne vedomie :
           - správu P-ÚFTS o zrealizovanom seminári trénerov 26.9. s pripomienkami:
              1./ účast trénerov
              2./ časopis nami vydaný  /elektronický /
             3./ zmluva medzi ÚFTS a SFZ
             4./ oboznámenie s kongresom Aliancie európskych trénerov  “Como” ( Taliansko),    2.11.2016 – 3.11.2016
             5./ diskuzné príspevky členov P-ÚFTS  odznené v bode rôzne.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo