Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

A./   Berie na vedomie :

 1./   Kontrolu splnenia úloh z VK ÚFTS z 08.02.2020

 2./  Informáciu o členskej základne ÚFTS k 01.05.2016

 3./ Plán činnosti ÚFTS na rok 2020 i s priloženým finančným rozpočtom príjmov a výdavkov ÚFTS

4./ Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z Dohody medzi ÚFTS a SFZ ( členský poplatok AEFCA, príspevok na činnosť ÚFTS na rok 2020 a zúčtovanie príspevku za rok 2019) po komunikácii s GS SFZ.

5./ Schválenie „Novelizácie Stanov ÚFTS“  Sekciou vnútornej správy MV SR.

B./  Schvaľuje :

1./  Program 1. Video - zasadnutia užšieho P-ÚFTS

2./  Mgr. Róberta Rybníčka (1.viceprezidenta ÚFTS)  ako druhého štatutárneho zástupcu ÚFTS k administratívnym a finančným úkonom za ÚFTS v zmysle Stanov ÚFTS.

3./  Zrušenie plánovaného 6. MST v Žiline (11.05.2020) z titulu situácie v spoločnosti a riešiť danú úlohu v priebehu mesiaca 5/2020 v súlade s  rozhodnutím KŠ SR.

4./  Termín uzávierky a vydanie časopisu ÚFTS k 01.06.2020

5./  Výšku členského príspevku na rok 2020 ( zostáva taká istá ako v roku 2019) a najneskôr v 11/2020 P-ÚFTS určiť tento poplatok na rok 2021.

6./  Úhrady nákladov na rok 2020 na činnosť ÚFTS pre Sekretára, Generálneho sekretára ÚFTS a p. Hrnčárovej tak, ako boli predložené a výšku nájmu za archív ÚFTS s platnosťou od 10.02.2020 ( za mesiace 2-4/2020 doplatiť v 5/2020).

7./  Cestovné náhrady členov P-ÚFTS na jeho zasadnutia  v zmysle Zákona 283/2002 Z.z.  v znení neskorších predpisov vo výške € 0,10/ km pri použití súkromného motorového  vozidla.

C./  Ukladá :

1./  Zistiť a preskúmať spôsoby prístupu pre verejnosť z titulu archivácie nášho časopisu  Univerzitnou knižnicou Bratislava za podmienok stanovených P-ÚFTS

T : ihneď                                                                 Z : Mgr. Singer

2./ Prezentovať riešenie diskusných príspevkov z pléna VK ÚFTS z 08.02.2020 na webovej stránke ÚFTS .

T : do 10.05. 2020                                                Z : Dr. Borbély, Hanák

3./  V priebehu mesiaca Máj 2020 pokračovať v rokovaní o 6. MST s SFZ, ÚLK  o náhradnom termíne jeho uskutočnenia, poprípade o spolu organizácii so SFZ v termíne 12/2020.

T : Máj 2020                                                           Z : Dr. Borbély, Pecze                

Doporučuje :

  1. P-ÚFTS využiť skúsenosti a poznatky p. Jambora k prospechu činnosti ÚFTS ako „Čestného Prezidenta ÚFTS“, a na základe jeho záujmu i podieľať sa na plnení jednotlivých úlohách ÚFTS a hlavne ponechať v jeho kompetencii zabezpečenie a priebeh každoročného „Slávnostného stretnutia s Jubilantami „ a podiel v rámci organizácii a zabezpečení MST.

 

Schválenie uznesenia  :              za :  7 ,    zdržal sa  :  0,        proti  :  0

 

Následné zasadnutie celého prezídia ÚFTS sa uskutoční v zmysle PP ÚFTS a v rámci možností povolených KŠ SR. O forme a obsahu budete informovaní samostatnou pozvánkou zaslanou mailovou poštou.