Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

UZNESENIE  č.3/2019  zo  zasadnutia   P-ÚFTS   dňa  22.05.2019 Trenčianske Teplice

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/2/2019  bez pripomienok

        2./  Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.2/2019, termín uzávierky časopisu 31.05.2019 s vydaním do 15.06.2019 záväzne.

       3 ./  Informáciu o stave čl. základne  po jej zobjektivizovaní

       4./   Informáciu o zasadnutí exekutívy AEFCA a 2. právneho sympózia AEFCA

       5./  Informáciu o stretnutí s TR SFZ Mgr. Tarkovičom

       6./   Informáciu VP ÚFTS o organizácii a zabezpečení akcie „Stretnutie s jubilatmi .“             

         B./  Schvaľuje :

        1./  Obsahovú náplň časopisu č.2/2019 a termín  jeho vydania.

        2 ./ Termín akcie “Stretnutie s jubilantmi” na 23. 08.2019 Tr.Teplice

        3./  Prejednanie prezentácie ohľadom marketingu s GS UČFT p. Michalíkom.

        T :  august 2019                                         Z :   P- ÚFTS

        4./ Bilanciu hospodárenia ÚFTS za rok 2018 predloženú Dr.Králikom

C./  Ukladá :

 1./  Prejednať obsahovú náplň  MST Blava a organizačné zabezpečenie priebehu semináru v Septembri 2019

       T :  31.05.2019                                            Z :   P-ÚFTS

2./  Prezidentovi ÚFTS vyhodnotiť HK ÚFTS na web. stránke ÚFTS.

      T :  máj 2019                                               Z : Dr. Borbély      

3./  Zrealizovať akciu Stretnutia s Jubilantmi na 23.08.2019

      T :  31.08. 2019                                          Z :   VP, GS, S-ÚFTS

4./ Finalizáciu časopisu č.2/2019 s termínom uzávierky k 31.05.2019 s vydaním časopisu najneskôr k 15.06.2019

      T : 15.06.2019                                           Z : Doc. Holienka, Mgr. Singer, Junek                                                                     

 5./  Spracovat prispevok  do časopisu na na web.stránku ÚFTS z 2. právneho   

       sympozia AEFCA

T    31.05.2019                                                Z:  Dr. Borbely, Dr.Králik

6./   Strentutie organizačného výboru k zabezpečeniu Augustovej akcie -jubilanti

        T :  júl 2019                                             Z     GS , VP, S-ÚFTS

 8./  Delegátov ÚFTS  na RK ZsFZ  24.05.2019  v Nitre  Ing. T.Grofik, V. Čmelko,   

  1. Bartovič s úhradou   cestovných nákladov spojených s účasťou na danej akcii.

Uznesnie bolo jednohlasné prijaté .

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS   bude po dohode s Dr.Borbélym  oznámené včas formou pozvánky .

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo