UZNESENIE  č.4/2019  zo  zasadnutia   P-ÚFTS   dňa  22.10.2019 Trenčianske Teplice

Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/3/2019  bez pripomienok

        2./  Informáciu o  príprave  k vydaniu následného čísla časopisu  FT č.4/2019, termín uzávierky časopisu 30.11.2019 s vydaním do 10.12.2019   záväzne.

       3 ./ Vyhodnotenie  V.MST Bratislava / 16.09.2019/ prednesenú Dr. Borbélym a Mgr.Tarkovičom

       4./  Informáciu o účasti na Výročnej konferencii ÚČFT  09/2019 – Borbély,  Pecze,  Hanák

       5./  Informáciu o príprave, priebehu a orgnizačnom zabezpečení Volebnej konferencie ÚFTS    

      6./ Predloženú novelizáciu  “Stanov ÚFTS” s posúdením  členov P-ÚFTS s záväzným termínom vyjadrenia sa.  

      7./  Správu účastníkov  z radov členov ÚFTS na 40. Sympóziu futbalových trénerov vo Waršave,  organizovanú  AEFCA  ( Kamenčík, Chocina).  

         B./  Schvaľuje :

        1./  Obsahovú náplň časopisu č.4/2019 a termín  jeho vydania.                        

        2 ./ Termín  a miesto VK ÚFTS na 01.02.2020 , kongresová sála hotela Flóra Tr. Teplice              

        3./  Zakúpenie tzv. “notbooku”  pre p. Juneka, k zabezpečeniu plnenia úloh k vydávaniu časopisu ÚFTS

      4./  Ustanovenie Mgr. Singera za  predsedu RR-ÚFTS po odstúpení z funkcii Doc. Holienku  dňom  22.10.2019.

      5./ Termín VK ÚFTS na 01.02.2020 , miesto konania hotel Flóra Tr. Teplice s kľúčom zastúpenia delegátov vyplývajúceho z čl.základne 1 : 5 t.j.

            VsFZ – 5, SsFZ – 5, BFZ – 5, ZsFZ – 15.

       6./ Predložené zúčtovanie V. MST Bratislava v oblasti príjmov a výdavkov  bez výhrad.

      7./ Registráciu ÚFTS ako oprávneného poberateľa 2% príspevku z daní.

     8./ Kandidátku za P-ÚFTS na volené funkcie v P-ÚFTS pre volebné obdobie2020-2024 ( Kandidátka s menami navrhovaných je v prílohe tohto uznesenia)

      C./  Ukladá :

      1./  Prejednať obsahovú náplň   a organizačné zabezpečenie VK ÚFTS

            T – do 15.12.2019                                               Z – GS, VP ÚFTS                              

      2./ Finalizáciu časopisu č.4/2019 s termínom uzávierky k 30.11.2019 s vydaním časopisu najneskôr k 10.12.2019

            T  - 10.12.2019                                                 Z :  Mgr. Singer, Junek, Hanák

      3./ Stretnutie pracovnej skupiny pre zabezpečenie  VK ÚFTS v 12/2019                                                                  

           T – do 15.12.2019                                              Z – GS, VP ÚFTS

     4./ Členom P-ÚFTS písomne zaujať stanovisko k “Novelizácii Stanov ÚFTS” a zaslať GS ÚFTS

          T – do 10.12.2019                                              Z – členovia  P-ÚFTS

  1. Regionálnym zástupcom ÚFTS  zrealizavať regionálne zhromždenia do 05.12.2019 s predložením právoplatnej kandidátky najneskôr do 06.12.2019 na volené funcie  do Prezídia ÚFTS na VK plánovanú na 01.02.2020.

      6./ Vykonať registráciu ÚFTS ako oprávneného poberateľa 2% príspevku z  daní u príslušného notárskeho  úradu na základe  splnomocnenia  Prezidentom ÚFTS Dr. L. Borbélym ako štatutárom ÚFTS.

        T – do 15.12.2019                                               Z – Dr. Králik

Prílohy uznesenia :

"Kandidačná listina volených funcií v Prezídiu ÚFTS na volebné obdobie 2020-2024 schválená na zasadnutí  Prezídia ÚFTS v zmysle Stanov ÚFTS."

"Výzva č.2  – Volebná konferencia ÚFTS"

 

 

 

Prílohy:
SúborVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (kandidatka2020.pdf)Kandidačná listina156 kB
Stiahnuť tento súbor (Vyzva_VK2020.pdf)Výzva č.2 – Volebná konferencia ÚFTS101 kB

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo