UZNESENIE  č.2/2019  zo  zasadnutia   P-ÚFTS

dňa  13.03.2019 ŠH Mladosť Trenčín.

Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia:

  A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/1/2019 (okrem bodu 2 a 3 U/1 – priebežne k následnému zasadnutiu P- ÚFTS)

        2./  Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.1/2019, termín uzávierky časopisu 28.02.2019 s vydaním do 15.03.2019 záväzne.

       3 ./ Informáciu o stave čl. základne  a jej zobjektivizovanie

       4./ Informáciu o organizácii MST v termíne 09/2019 po prejednaní s ŠK Slovan Bratislava

       5./ Záujem p. Mgr. Michala Horného o prácu v RR ÚFTS a členstva v ÚFTS a Mgr. Tomáša Seka v RR ÚFTS

      6./  Informáciu GS ÚFTS o spolupráci k novelizácii Stanov ÚFTS spolu s Dr.Králikom

B./  Schvaľuje :

1./  Obsahovú náplň časopisu č.1/2019 a termín k jeho vydaniu.

2 ./ Delegáta ÚFTS na 2.právne symposium AEFCA – Dr. Králik  v termíne 23.04.-26.04.2019 v Lisabone /Portugalsko/.

3./  Vyradenie tých členov ÚFTS, ktorí nemali splnenú povinnosť v zmysle Stanov ÚFTS úhrady    členského príspevku za obdobie rokov 2016-2017

4./ Na základe záujmu p. Mgr. Michala Horného o prácu v RR ÚFTS a členstva v ÚFTS a Mgr. Tomáša Seka v RR ÚFTS

 

C./  Ukladá :

1./  Pokračovať v vydávaní metodických listov tímom odborníkov z radov ÚFTS / Hipp, Pecze, Bôžik, Singer, Guľa atď./

T :  priebežne                             Z : RR ÚFTS

2./  Prezidentovi ÚFTS vyhodnotiť HK ÚFTS na stránke ÚFTS.

T : marec 2019                           Z : Dr. Borbély      

3./  Štatutárom a povereným členom ÚFTS,  zúčastniť sa stretnutia ( pracovné ) s novým technickým riaditeľom SFZ podľa vzájomného dohovoru

T :  do 25.03.2019                      Z : P-ÚFTS, GS-ÚFTS 

4./ Finalizáciu časopisu č.1/2019 s termínom uzávierky k 28.02.2019 s vydaním časopisu najneskôr k 20.03.2019

T : 20.03.2019                            Z : Doc. Holienka, Mgr. Singer, Junek

5./  Zaktivizovať RZ ÚFTS k  čl. záklane v jednotlivých regiónoch za účelom jej zvýšenia  a evidenciu členov až po  uhadení čl. poplatku.

T : priebežne                             Z : RZ  S -ÚFTS   

6./ Spracovať príspevok z HK ÚFTS na web.stránku P-ÚFTS a osobne prejednať komunikáciu s Doc. Holienkom ohľadom časopisu ÚFTS.

T : ihneď                                    Z : Dr. Borbély  

7./ V zmysle Stanov ÚFTS postupovať smerom k čl.základni o vyradení tých členov, ktorí nemali splnenú podmienku členstva t.j úhradou čl.poplatku za obdobie rokov 2016-2017.

8./ Zrealizovať úhradu zbytku záväzku voči  AS Trenčín.

 T : Marec 2019                          Z : VP a S ÚFTS      

 

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS   bude po dohode s Dr.Borbélym  oznámené včas formou pozvánky