UZNESENIE  č.1/2019  zo  zasadnutia   P-ÚFTS   dňa  23.01.2019

Dom Fubor Nové Zámky.

                                                                                         

            Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

A./   Berie na vedomie :

1./  Kontrolu uznesenia U/5/2018 a HK ÚFTS 12/2018

 2./  Vyhodnotenie HK ÚFTS z 12/2018

3./  Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.1/2019, termín uzávierky časopisu 28.02.2019 s vydaním do 01.03.2019 záväzne.

4./  Informáciu o podpísaní Dohody s ÚČFT.

5./ Informáciu o stave čl. základne  a jej zobjektivizovanie

B./  Schvaľuje :

  1./  Plán hlavných úloh ÚFTS na rok 2019.        

  2./  Obsahovú náplň časopisu č.1/2019 a termín k jeho vydaniu.

 

C./  Ukladá :

 1./  Pokračovať v vydávaní metodických listov tímom odborníkov z radov ÚFTS / Hipp, Pecze, Bôžik, Singer, Gula atď./

       T : priebežne                                                                Z : vzdelávacia sekcia

2./  Prezidentovi ÚFTS vyhodnotiť HK ÚFTS na stránke ÚFTS

      T : ihneď                                                                        Z : Dr. Bobély     

3./  Štatutárom a povereným osobám ÚFTS,  čo najskôr iniciovať stretnutie (pracovné) s novým technickým riaditeľom SFZ

T :  do 15.02.2019                                                    Z : P-ÚFTS, GS-ÚFTS            

4./ Finalizáciu časopisu č.1/2019 s termínom uzávierky k 28.02.2019 a vydaním časopisu k 01.03.2019

T : 01.03.2019                                                         Z : Doc. Holienka, Mgr. Singer, Junek

5./  Zaktivizovať RZ ÚFTS smerom k  členskej záklane v jednotlivých regiónoch za účelom jej zvýšenia. Zrušenie preukazov a viesť evidenciu členov ÚFTS až po  uhradení členského poplatku.

T : priebežne                                                            Z : RZ,  S -ÚFTS

6./  Zabezpečiť udelenie odmeny účtovníčky ÚFTS vo výške € 100,- za kvalitne zvládnuté   úlohy z titulu náplni  práce a bezproblémového podania daňového priznania.

T : 2/2019                                                                 Z : VP a S ÚFTS               

Uznesenie bolo prijaté všetkými zúčastnenými členmi P-ÚFTS :

Za :  11                     Zdražal sa :  0                  Proti :  0

 

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS   bude po dohode s Dr.Borbélym  oznámené včas formou pozvánky v zmysle PP ÚFTS.

            Spracoval a napísal : R. Hanák

Verifikoval                : Mgr. J. Žila

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo