Uznesenie z hodnotiacej konferencie Konanej 15. Decembra 2018 – Trenčianske Teplice.

Delegáti HK ÚFTS sa zhodli na tomto znení :

A ./  Berie na vedomie :

 1.  Správu sekretára ÚFTS o účasti pozvaných delegátov HK ÚFTS
 2. Správu Dr. Borbélyho o činnosti ÚFTS za dané obdobie
 3. Stratégiu smerovania ÚFTS na následné obdobia prednesenú Mgr. Rybníčkom
 4. Informatívnu správu P-RK ÚFTS za dané obdobie
 5. Diskusné príspevky :
 6. Ing. Ličku, R. Michalíka, Mgr. Radolského, Ďuriš, Kostolanský, Mgr. Singera,  Dr. Borbélyho,  Mgr.Brunegrafa,  Mgr.Bôžik   

B . /  Schvaľuje :

 1. Oprávnenosť uskutočnenia a splnenie podmienok na konanie HK ÚFTS
 2. Správu Dr. Borbélyho o činnosti ÚFTS za dané obdobie
 3. Stratégiu smerovania ÚFTS na následné obdobia prednesenú Mgr. Rybníčkom
 4. Informatívnu správu P-RK ÚFTS

C . /  Ukladá :

 1. Prezentovať výstupy z HK ÚFTS a jej diskusii do Plánu práce ÚFTS a na web.stránke ÚFTS

T : ihneď                                                                                  Z :  GS+ S ÚFTS

      2. Zvolať následné Generálne zhromaždenie ÚFTS v zmysle Stanov ÚFTS v I. kv.r. 2020

                                                                                       Z : Prezídium ÚFTS

D. /  Doporučuje :

 1. Prezentáciu hlavne Slovenských trénerov formou lektorskej činnosti cestou Seminárov ÚFTS

T :  priebežne                                                         Z : vzdelávací úsek ÚFTS

 

Hlasovanie o Uznesení z HK :

 

Súhlasí :   25                         Zdržal sa :  0                   Nesúhlasí :  0

 

V Trenčianskych Tepliciach dňa 15. Decembra 15. 12.2018

 

Spracoval :      R. Hanák

Verifikoval :    Dr. I. Králik

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo