Uznesenie prezídia zo dňa 20.11.2018

            Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/4/2018.

        2./  Informáciu o príprave a organizácii HK ÚFTS dňa 15.12.2018  

        3./  Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.4/2018, termín uzávierky časopisu 30.11.2018 bude splnený, termín vydania časopisu do 14.12.2018 záväzný.

       4./  Informáciu P-UFTS o priebehu a výstupoch z 39. Sympóziu AEFCA Turecko.  Informáciu o jednání so zástupcami ÚČFT smerom k vzájomnej  spolupráce.

 

B./  Schvaľuje :

  1./  Organizačný štáb pre HK s  úlohami a zabezpečením náležitostí pre Delegátov a hostí HK.        

  2./  Obsahovú náplň časopisu č.4/2018 a termíny k jeho vydaniu.

  3./  Vednenie a moderovanie HK – GS ÚFTS

C./  Ukladá :

 1./  Spracovať  Správu o činnosti ÚFTS za dané obdobie činnosti

 T :  14.12.2018                                                         Z : P-ÚFTS, GS ÚFTS

 2./  Spracovať Stratégiu smerovania ÚFTS na ďalšie obdobia činnosti ÚFTS, ktorá bude prezentovaná na HK ÚFTS     

T :  15.12.2018                                                          Z : Dr.Borbély, Mgr.Rybníček       

3./  Vyúčtovanie nákladov za účasť na Sympóziu Antálya- Belek /Pecze/

 T :  do 15.12.2018                                                    Z : P-ÚFTS, S-ÚFTS             

4./ Finalizáciu časopisu č.4/2018 s termínom uzávierky k 31.11.2011 s vydaním časopisu do 14.12.2018

T : 14.12.2018                                                          Z : Doc. Holienka, Mgr. Singer

5./ Spracovať návrh plánu činnosti ÚFTS na rok 2019 s zameraním na Stratégiu smerovania ÚFTS vypývajúcich z materialu z HK.

T : 1/2019                                                                 Z :  Hanák

6./ Zabezpečiť účasť delegátov za jednotlivé RZ v zmysle dohodnutých počtov : BFZ 5, ZsFZ 15, SsFZ 5, VsFZ 5 s nahlásením menných zoznamov do 25.11.2018 ako podklad k zaslaniu pozvánok.

T : 25.11.2018                                                         Z :  zástupcovia za regióny

 

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS   bude po dohode s Dr.Borbélym  oznámené včas formou pozvánky

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo