Uznesenie prezídia zo dňa 10.10.2018

 

Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

 A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/3/2018.

        2./  Vyhodnotenie  IV. MST Nitra

        3./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu  následného  čísla  časopisu FT č.4/2018

 B./  Schvaľuje :

  1./  Vyhodnotenie obsahu MST a celkové vyúčtovanie P+V MST Nitra         

  2./  Prejednanie  a príprava organizácie  HK ÚFTS IX./2018     

  3./ Delegovanie zástupcov ÚFTS na 39. Sympózium AEFCA Turecko - Dr.Borbély- samostatne ako člen exekutívy AECFA, a zástupcovia za ÚFTS  K. Pecze a  Mgr. R. Božik     

  4./ Kooptovanie Mgr. Božika do sekcie športovo-technickej P-ÚFTS a RR časopisu ÚFTS.

5./  Paušál za mesačné telefónne poplatky pre GS ÚFTS vo výške € 20,- od  01.09.2018.

 

C./  Ukladá :

 1./  Organizáciu a prípravu Hodnotiacej konferencie ÚFTS 15.12.2018 o 11.oo hod.   Hotel Flóra Trenčianske Teplice s účasťou VvFZ – 4, SsFZ – 4, BFZ – 4, ZsFZ – 15. Organizačný výbor : pp. Jambor, Králik,Grofik, Čmelko.

        Podklady pre pozvánky odoslať do 25.11.2018 p.Čmelkovi

 T :  25.11.2018                                        Z : P-ÚFTS, VP-ÚFTS GS ÚFT, S-ÚFTS                                                                                                             

2./ Finalizáciu časopisu č.4/2018 s termínom uzávierky k 30.11.2018

      T : 30.11.2018                                                    Z : Doc.Holienka, Mgr. Singer

3./ Zabezpečenie prihlášky na 39. Sympozium AEFCA a letenky pre delegované osoby

     T : 15.11.2018                                                                   Z : Dr. Borbély, Pecze

4./ Uhradiť fa. za publikáciu firmy Equlibria s.r o  Košice ( Koncepcia systému  prípravy  mládeže vo futbale).

     T: ihneď                                                                                              Z : S - ÚFTS

5./ Bez súhlasu VP-ÚFTS a GS-ÚFTS nevykonávať žiadne ekonomické a finančné operácie za ÚFTS.

     T : ihneď                                                                                            Z : všetci

6./ Zabezpečiť za prípravu a organizáciu  MST pre p.Čmelka a GS odmenu  “vecný dar” v  hodnote € 50,-pre každého z menovaných.

      T : do 10.11.2018                                                                           Z : VP ÚFTS

7./ Pripraviť pripomienky k dohode medzi ÚFTS a ÚČFT k jednaniu v Turecku, Spracovať správu o 39. Sympóziu AEFCA v Beleku.     

     T : 08.11.2018 a 15.11.2018                                  Z : VP a GS ÚFTS, P-ÚFTS

 

D./  Doporučuje :

1./ Spracovať stratégiu smerovania ÚFTS pre nasledné   obdobia činnosti ÚFTS k odsúhlaseniu na HK ÚFTS pod záštitou Mgr.Rybníčka a Dr. Borbélyho.

 

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS   bude po dohode s Dr.Borbélym  oznámené včas formou pozvánky !