Uznesenie prezídia zo dňa 09.05.2018

 

Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/2/2018.

        2./  Čerpanie rozpočtu ÚFTS  

        3./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.2/2018.

        5./ Informácia o prejednávaní MST s vedením FC Nitra Dr.Borbély versus pp. Valenta, Petráni z FC Nitra

        6./ Príspevky členov Prezídia v bode rôzne.

 

        B./  Schvaľuje :

1./  Čerpanie rozpočtu za rok 2017 podľa predloženého materiálu Dr.Králikom  a priebežné čerpanie za rok 2018 p. Čmelkom         

2./  Prejednanie  organizácii MST s vedením FC Nitra, u ktorej sa má táto akcia  organizovať  , náväzne zasadnutie P-ÚFTS k celkovému  zabezpečeniu danej akcie  do 15.06.2018

3./  Realizáciu akcie “Stretnutie s jubilantmi “ na 8/2018 podľa podkladov predložených VP

4./ Formu vecného daru  pre jubilantov a členov P-ÚFTS

       C./  Ukladá :

1./  Spracovať  podklady pre materiáne zabezpečenie MST Nitra

 T :  10.06.2018                                                         Z : P-ÚFTS, GS ÚFTS

2./  Preveriť AEFCA zaslanie faktúry za členský príspevok ÚFTS

T :  31.05.2018                                                          Z : Dr.Borbély      

3./  Priebežne riešiť organizáciu akcii ”Stretnutie s jubilantmi “  dňa  24.08.2018 T. Teplice hotel Flóra.

T :  do 8/2018                                                           Z :  pp. Jambor, Čmelko     

4./ Vyplatiť p. Hrnčárovej odsúhlasenú výšku odmeny za prácu pre ÚFTS

T : do 30.06.2018

5./ Finalizáciu časopisu č.2/2018 s termínom uzávierky k 31.05.2018 a kooperácia Mgr.Singer – Doc. Holienka

T : 31.05.2018                                                          Z : Mgr. Singer

       D./  Doporučuje :

1./ Po júni 2018 spracovať stratégiu smerovania ÚFTS pre nasledné obdobia činnosti k odsúhlaseniu na HK ÚFTS pod záštitou Mgr.Rybníčka a Dr. Borbélyho.

 

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS   bude po dohode s Dr.Borbélym  oznámené včas formou pozvánky