UZNESENIE 1/2018 zo zasadnutia   P-ÚFTS   dňa 14.02.2018  

                                            Dom futbalu Nitra- sídlo ZsFZ

            Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/1/2018.

        2./  Príspevok Mgr. Radolského – zástupcu trénerov vo VV SFZ

        3./  Príhovor predsedu VV ZsFZ Mgr. Gádošiho

        4./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT  č.1/2018.

        5./ Informácia o príprave HK ÚFTS – September 2018

        6./ Informácia o prejednávaní MST s vedením FC Nitra - september 2018

        7./ Informáciu P-ÚFTS o VK SFZ z 02.02.2018

 

 

B./  Schvaľuje :

  1./  Termín HK ÚFTS na    september 2018 ako súčasť MST a  organizácia a zabezpečenie  bude prejednávané na následných zasadnutiach P-ÚFTS.

  2./  Prejednanie  organizácie MST s vedením FC Nitra, u ktorej má táto akcia  organizovať   - následné 5/2018 

  3./ Konkrétny  tremín konania HK ÚFTS na September 2018

  4./ Návrh VP ÚFTS o inštaláciu a preplácania poplatku pre S-ÚFTS za internet v zmysle  jeho predloženého návrhu

  5./ Premiestnenie administratívy (office) ÚFTS z ŠH Mladosť do  priestorov v  Tr. Tepliciach so zachovaním poštovej schránky ÚFTS v ŠH TN, poprípade v priestoroch poskytnutým Mgr.Rybníčkom.

 

C./  Ukladá :

 1./  Spracovať a odovzdať materiály pre časopis FT č.1/2018

 T :  28.02.2018                                                         Z : prispievatelia

2./  Zabezpečiť inštaláciu internetu v zmysle preloženého návrhu VP ÚFTS

3./  Priebežne riešiť organizáciu HK ÚFTS ako súčasť MST - sepember 2018.

4./ S-ÚFTS cestou vedúceho IT oddelenia doriešiť členstvo ÚFTS v štruktúrach SFZ.

 

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS bude po dohode s Dr.Borbélym  oznámené včas formou pozvánky

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo