UZNESENIE 1/2018 zo zasadnutia   P-ÚFTS   dňa 16.01.2018  

                                  Športová hala VIP Trenčín sídlo ÚFTS

            Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesenia U/5/2017

        2./  Nárvh p. Jambora ku kandidátke ÚFTS na VK SFZ

        3./  Návrh na Hodnotiacu konferencie ÚFTS na marec 2018

        4./  Návrh na výšku členského príspevku na rok 2018

        5./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.1/2018.

        6./ Informáciu k ďalšej spolupráci s ÚČFT

 

         B./  Schvaľuje :

  1./  Návrh kandidáta na funkciu člena VV SFZ za ÚFTS – Dr.L. Borbély

         Za -    11                        Zdržal sa -    1                       Proti - 0

  2./  Schvaľuje delegáta ÚFTS na VK SFZ – p. Hanáka , náhradník Mgr.Števaňáková

        Za -   10                         Zdržal sa -    2                      Proti - 0   

  3./ Konať v mene ÚFTS v zmysle spracovania materiálov / podkladov/   pre Volebnú  konferenciu SFZ v zmysle pokynov volebnej komisie SFZ

       ( Dr.Borbély,  Jambor, Hanák).

  4./ Návrh Plánu práce ÚFTS na rok 2018 s uvedenou úpravou.

  5./ Výšku členského poplatku za rok 2018 ostáva zachovaná z roku 2017 s odsúhlasenými úpravami / ženy,študenti / Hodnotiaca konferencia určí výšku poplatku pre nasledovné obdobie.

  6./ Termín Hodnotiacej konferencie ÚFTS na Marec 2018

C./  Ukladá :

 1./  Spracovať a odovzdať materiály pre VK SFZ za ÚFTS

 T :  28.01.2018                                                         Z : GS ÚFTS

2./  V zmysle zmluvy s SFZ predložiť schválený Plán práce ÚFTS na rok

       2018  GS SFZ.        

      T :  31.01.2018                                                  Z :  GS ÚFTS

3./  Zabezpečiť prípravu Hodnotiacej konferencie ÚFTS.

    T : do 01.03.2018                                             Z :  Jambor, Čmelko, Hanák

4./  S- ÚFTS zaslať členom ÚFTS informáciu o úhrade poplatku na rok 2018     

     T : ihneď                                                             Z : p. Čmelko

5./ Spracovať a zverejniť formulár na poskytnutie príspevku poberateľa 2% z daní na web. Stránke ÚFTS

    T : ihneď                                                              Z : p. Čmelko, p. Junek            

D./  Doporučuje :

1./  Prezidentovi  a GS ÚFTS zvolať Hodnotiacu konferenciu ÚFTS v zmysle Stanov ÚFTS na mesiac Marec 2018 a zasadnutie P-ÚFTS pre zabezpečenie tejto  konferencie v termíne  február 2018   

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS   bude po dohode s Dr.Borbélym  oznámené včas formou pozvánky

ufts1

ufts2

ufts3

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo