Členovia  Prezídia ÚFTS (ďalej P-ÚFTS) sa zhodli na tomto znení uznesenia :

        A./   Berie na vedomie :

        1./  Kontrolu uznesienia U/3/2017.

        2./  Správu Dr. Borbélyho o MST Dunajská Streda.

        3./  Správu p. Čmelka o zúčtovaní MTS Dunajská Streda.

        4./  Informáciu p. Hanáka o školeniach a seminároch trénerov v rámci ZsFZ

        5./ Informáciu o stave príprav  k vydaniu následného čísla časopisu FT č.4/2017.

B./  Schvaľuje :

  1./  Registráciu ÚFTS ako poberateľa 2% príspevku z daní a poverenie k administratívnému a správnemu zastúpeniu ÚFTS Dr.Králika Ivana.

  2./  Vyúčtovanie MST v Dunajskej Strede, tak ako bolo preložené.

  3./ Konať v mene ÚFTS v zmysle spracovania materiálov pre Volebnú konferenciu SFZ v zmysle pokynov volebnej komisie SFZ ( Dr.Borbély, Jambor, Hanák).

  4./ Návrh na zvýšenie cestovných náhrad za použitie súkromného motorového vozidla pre potreby zabezpečenia činnosti ÚFTS na € 0,50/km. 

C./  Ukladá :

  1./  Spracovať a odovzdať príspevky do časopisu FT č.4/2017

 T :  30.11.2017                                                         Z : prispievatelia, RR ÚFTS

 2./  Predložiť návrhy a  podklady GS ÚFTS do plánu činnosti ÚFTS na r.2018 a tento spracovať a predložiť k schváleniu P-ÚFTS a v zmysle zmluvy s SFZ predložiť GS SFZ v danom termíne generálnym sekretárom ÚFTS Hanákom.   

      T :  15.12.2017                                                  Z : členovia P – ÚFTS, GS ÚFTS

3./  Zabezpečiť registráciu ÚFTS cestou notárskej zápisnice a tým i zavedenie  ÚFTS do registra oprávnených poberateľov 2% z daní.

    T : 15.12.2017                                                     Z : Dr. Králik , Jambor, Čmelko

 

4./  GS ÚFTS zaslať schválené zúčtovanie nákladov na MST Dunajská Streda z 09.10.2017 ako relevantnú informáciu pre spoluorganizátora – ÚLK.     

     T : ihneď                                                             Z : p. Hanák

D./  Doporučuje :

 1./  K organizovaniu  následnedných seminárov trénerov vyžadovať úhradu účastnickeho poplatku bez ohľadu na prípadný príspevok podieľajúcich sa organizácií .

2./  Prejednať a dohodnúť v predstihu náklady na organizáciu a zabezpečenie následných seminárov  usporiadateľským klubom a jeho vedením s GS ÚFTS a členmi P-ÚFTS poverených jeho organizáciou.

3./  Prezidentovi  a GS ÚFTS zvolať Hodnotiacu konferenciu ÚFTS v zmysle Stanov ÚFTS na mesiac Marec 2018 a zasadnutie P-ÚFTS pre zabezpečenie tejto  konferencie v termíne 10.01. – 20.01.2018    

 DSCN3983DSCN3984DSCN3985DSCN3986

Následné zasadnutie prezídia ÚFTS  v zmysle bodu D/3 tohto uznesenia bude po dohode s Dr.Borbélym  oznámené včas formou pozvánky

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo