UZNESENIE  3/2017 zo zasadnutia P-ÚFTS


dňa   29.06.2017  Trenčianske Stankovce

 

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

 A./   Berie na vedomie :
        1./  Kontrolu splnenia úloh z U/2-2017
        2./  Informáciu z jednania s Prezidentom SFZ p.Kováčikom o “Dohode o vzájomnej spolupráci  ÚFTS a SFZ
        3./  Informáciu Dr. Králika o Seminároch : k Zák.č.440/2015 a účasti na akcii AEFCA v GUIMARAES
        4./  Správu S - ÚFTS o stave členskej základne k 30.06.2017.
        5./  Potvrdenie o úhrade členského príspevku za ÚFTS na základe faktúry AEFCA  zo strany SFZ  / potvrdenie o úhrade priložené k tomuto Uzneseniu /.

B./  Schvaľuje :

  1./  Dohodu o splupráci ÚFTS a SFZ na základe vyjadrenia členov Prezídia ÚFTS per rollam.  s úpravou konkrétnych termínov fin. príspevkov zo strany SFZ

         Hlasovanie :  za  - 8, zdržal sa -  0, proti -  0.
  2./  Cestovné náklady pre p.Hrnčárovú  k účasti na jednanie na ŠÚ SR. Za správnosť  zodpovedá p. Jambor v zmysle Uznesenia ÚFTS
 
C./  Ukladá:   
 
1./  Členom P-ÚFTS k následnému zasadnutiu predložiť návrh na zastúpenie trénerov vo VV SFZ / delegovanie na VK SFZ 2/2018 /
     

       T :   September 2017                                                        Z : členovia P- ÚFTS
2./   P-RR pri P-ÚFTS spracovať a pripraviť ďalšie číslo časopisu ÚFTS
      

       T : do 10.07.2017                                                          Z : Prof.Holienka + RR
3./  P-ÚFTS a jednotlivým predsedom sekcií pripraviť návrh na organizáciu semináru trénerov v Dunajskej Strede
       /Tématický obsah, prednášateľov, miesto, partnerov./
    

       T : do 30.08.2017                                                       Z : Dr.Borbély, Radolský
                                                                                               

4./  Organizáciu stretnutia Jubilantov v Tr.Tepliciach
      

       T : do 30.08.2017                                    Z : p.Jambor, Čmelko, Dr.Králik, Pecze

5./  Odoberanie časopisu ÚFTS pre nečlenov ÚFTS v cene € 3,-, poprípade € 10,- ako celoročné predplatné
       

      T – priebežne                                                            Z : Sekretár ÚFTS

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo