UZNESENIE  1/2017 zo zasadnutia P-ÚFTS


dňa    09.03.2017  BFZ - Bratislava

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

A./   Berie na vedomie :
 1./  Kontrolu splnenia úloh z U/6-2016
 2./  Informáciu - Návrh dohody ÚFTS-SFZ vypracovanú GS FTS
 3./ Informáciu Dr. Borbélyho o zasadnutí AEFCA 03.-05.03.2017
 4./ Správu P-RK ÚFTS o hospodárení Únie za rok a čerpaní rozpočtu
 5./  Návrh Plánu činnosti ÚFTS na rok 2017   
 
 B./  Schvaľuje :

 1./ Plán činnosti ÚFTS na rok 2017 + rozpočet predložený GS
 2./ Návrh dohody ÚFTS-SFZ vypracovaný GS zo zapracovaním pripomienok a vytvorenie pracovnej skupiny k novému modelu uvedenej dohody.
 3./ Správu o hospodárení ÚFTS a čerpaní rozpočtu za rok 2016 preloženú P-RK ÚFTS
 4./ Príspevok na úhradu fa. za telefón pre VP ÚFTS vo výške € 20,- a S-ÚFTS vo výške € 30,- za každý kalendárny mesiac, a na úhradu PHM pre S-ÚFTS vo výške € 20,- mesačne.
 5./ Rozšírenie o podpisový vzor na riešenie finančných operácií s ČSOB a nakladanie s hotovosťou  pre sekretára ÚFTS p. Čmelka Vladimíra. Zároveň splnomocňuje S-ÚFTS na preberanie a manipuláciu s všetkými poštovými zásielkami určenými  pre ÚFTS dňom 01.03.2017.
  6./ Dodávateľa k zabezpečeniu prác  čl. preukazy, diplomy a pod. na rok 2017 firmu PEMAS Trenčín.
  7./ Odmenu vo forme vecného daru pre účtovníčku ÚFTS p. A. Hrnčárovú za rok 2016 vo výške € 50,- po predložení pokladničného dokladu.
 8./  Zloženie pracovnej skupiny k úprave návrhu Dohody so SFZ v zložení : Prof. Holienka M., Mgr. Rybníček R., Mgr. Singer O., Pecze K.
 9./ Delegáta na First AEFCA Legal-Sympózium GUIMARAES - Portugalsko podľa pozvánky.

C./  Ukladá    
 
1./ Výkon kontroly činnosti S-ÚFTS spojenú s čerpaním schválených príspevkov na telefón a PHM.
       T :  rok 2017                                            Z : VP ÚFTS p. Jambor
2./  Predložiť nový návrh dohody spracovanú ÚFTS a jej pracovnou skupinou a prejednať jej   obsah s kompetentými zástupcami SFZ.
       T : apríl 2017                                           Z : P ÚFTS Dr.Borbély
3./   Vypracovať návrh dohody s ÚLK a návrh dohody s ÚČFT
       T : do 30.04.2017                                    Z : GS a S ÚFTS
                                                                              Hanák, Čmelko
4./  P-RR pri P-ÚFTS spracovať a pripraviť ďalšie číslo časopisu ÚFTS
       T : do 10.04.2017                                    Z : Prof.Holienka + RR
5./  P-ÚFTS a jednotlivým predsedom sekcií pripraviť návrh na organizáciu semináru trénerov v II.kv. 2017  /Tématický obsah, prednášateľov, miesto, partnerov./
      T : do 30.03.2017                                    Z : Dr.Borbély, Radolský
                                                                              Pecze
6./ Prepracovať návrh predložený GS - Dohody o spolupráci so SFZ ako podklad k jednaniu so SFZ.
      T : do 30.03.2017                                   Z : Dr. Borbély a prac.skupina
7./ Zrušiť dohodu s ÚČFT o odbere ich odborného časopisu "Futbal a tréning " za úhradu a následne dohodnúť výmenu nášho časopisu v pomere 1 k 1.
      T : do 30.04.2017                                    Z : Dr. Borbély
 8./ Výšku členského poplatku pre študentov FTVŠ vo výške € 10,-
      T : ihneď                                                      Z : S-ÚFTS p Čmelko
    

     Následné zasadnutie P-ÚFTS sa uskutoční po konferencii SFZ (31.03.2017).        
    

Dátum, miesto a čas bude daný pozvánkou.

 
Bratislava, 09.03.2017

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo