Uznesenie zo zasadnutia 6/2016  P-ÚFTS,  Nitra 10.10.2016,  ŠH  Olympia – ObFZ Nitra.

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :   
                                
         Berie ne vedomie :
           - správu P-ÚFTS o zrealizovanom seminári trénerov 26.9. s pripomienkami:
              1./ účast trénerov
              2./ časopis nami vydaný  /elektronický /
             3./ zmluva medzi ÚFTS a SFZ
             4./ oboznámenie s kongresom Aliancie európskych trénerov  “Como” ( Taliansko),    2.11.2016 – 3.11.2016
             5./ diskuzné príspevky členov P-ÚFTS  odznené v bode rôzne.


          Schvaľuje :
        - stretnutie ÚFTS s ÚLK s obsahom pokračovania v nastolenom trende seminárov za účasti  Dr.Borbély, Pecze, Radolský dňa  25.10. 2016 na ULK
        - náklady spojené s organizáciou seminára trénerov ( príjmy a výdavky podľa predložených dokladov )
        - kandidátku Prezídia ÚFTS do exekutívy AEFCA – zvolený všetkými prítomnými členmi   P-ÚFTS    Dr. Ladislav Borbély
       
        - delegátov na uvedené zasadnutie AEFCA – Como : Mgr. Rybníček, K.  Pecze
        - delegáta na konferenciu SFZ Poprad 18.11.2016  - Dr. Borbélyho.

         Doporučuje :
        - Mgr. Singera a p.Ševelu na seminár /následný/ ITK v Nemecku
        - Dr.Borbélymu a p. Peczemu zmedializovať stretnutie s čestnými členmi ÚFTS

         Ukladá :
       - p.Peczemu   v spolupráci s p. Singerom  spracovať a zverejniť na web stránke ÚFTS poznatky z zasadnutia Aliancie s dôrazom na športovú a odbornú stránku
       - Mgr. Števaňákovej zabezpečiť stretnutie P-ÚFTS s Doc.Kačánim, Mgr. Luknárom, p. Břízom, p. Javorkom, p. Urbanom ako splnenie úlohy z GZ ÚFTS do 20.10.2016
       - sekretárovi ÚFTS postupovať v zmysle Stanov ohľadom členstva voči tým, ktorí do dnešnej doby  si nesplnili svoju povinnosť v zmysle Stanov ÚFTS.
       - sekretárovi rozoslať mailom časopis ÚFTS členom Únie do 25.10.2016.
 
Následné zasadnutie P-ÚFTS sa uskutoční po konferencii SFZ ( predpokladaný termín 47. alebo 48. kalendárny týždeň ) . 

Dátum, miesto a čas bude daný pozvánkou.

   Spracoval  :  R. Hanák
   Verifikoval : J. Jambor

 

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo