UZNESENIE  5/2016 zo zasadnutia P-ÚFTS dňa 16.08.2016 - ŠH Mladosť, Trenčín.

            Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :
            A./   Berie na vedomie :      
 1./  Kontrolu splnenia úloh z U/4
 2./  Informácia Dr. Borbélyho –  medzinárodné sympózium trénerov 7/2016 Fulda - Nemecko
 3./ Informáciu Dr. Borbélyho o  zámysle organizácie MST 9/2016 tématické pokračovanie MST  ( teoretická i praktická časť) v náväznosti s podmienkami totožnými s MST z 16.5. 2016.
             4./  Informácia sekretára ÚFTS o stave členskej základne k 1.8.2016.                                                   
             5./  Abdikáciu p. Guliča zástupcu Vs. Regiónu v P-ÚFTS.
             6./  Informáciu  VP ÚFTS o stave príprav na Slávnostné stretnutie jubilantov

            B./  Schvaľuje :
1./ Systém organizácie medzinárodného semináru trénerov ( 9/2016) ,až po prejednaní statusu ÚFTS s P-SFZ   v zmysle proklamovanej spolupráce
2./  Program a zoznam pozvaných jubilantov na stretnutie v Trenčianskych Tepliciach hotel FLÓRA na 30.9.2016 10.oo hod.

            C./  Ukladá :
1./   Zrealizovať stretnutie P-ÚFTS a P-SFZ v oblasti  vzájomnej  spolupráce
 T :  do 21.08 .2016                                                           Z :  P-ÚFTS, Pecze
  2./  Zabezpečiť realizáciu Slávnostného stretnutia jubilantov podľa predloženého návrhu a zoznamu VP - ÚFTS, rozoslanie pozvánok zúčastneným.
 T :  do 30.9.2016                                                               Z : Jambor, Čmelko   
                    
D./  Doporučuje :  
1./  Odsúhlasiť návrh P-ÚFTS na poverenie za zástupcu Vs. regiónu v P-ÚFTS p. Singera Ondreja
2./ Pozvať p. Havlíčka Františka z titulu jeho jubilea na Slávnostné stretnutie  organizovaného podľa Plánu činnosti ÚFTS.
3./  Upozorniť správcu web. stránky na úpravu tejto stránky.
 4./  Sprostredkovať stretnutie s vedením Ligy na ochranu športovcov        
              
 Následné zasadnutie október 2016  – upresnenie miesta a času v následnej pozvánke
Spracoval:  R. Hanák
Verifikoval : Dr.Borbély

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo