Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :
A./   Berie na vedomie :
       1.  Splnenie úloh z U/3/2016.
      2. Hodnotenie MST po organizačno-ekonomickej stránke.


B./  Schvaľuje :
       1.  Správu o príjmoch a výdavkoch spojených so zabezpečením MST tak, ako bola predložená  p.  Jamborom.
       2. Úhradu faktúr za MST tak, ako boli predložené p.  Jamborom s dodržaním termínov splatnosti.        

C./  Ukladá :
      1.  Spracovať komplexný materiál o príjmoch a výdavkoch MST ako ucelený materiál a založiť ho do účtovníctva ÚFTS k schváleniu RK ÚFTS.
          T : 30.06.2016                                       Z : Jambor, Čmelko, Hrnčárová

D./  Doporučuje :
       1.  Členom P-ÚFTS smerovanie plnenia úloh Stanov ÚFTS v oblasti vzdelávania trénerov, až po zabezpečení finančných prostriedkov na danú akciu.
      2.   V práve o finančnom zabezpečení MST doplniť podiel členov, ktorí sa podielali  na zabezpečení MST vo vlastnej réžii.
      3.  S konečnou platnosťou doriešiť sídlo ÚFTS na zasadnutí P-ÚFTS v 8/2016 ( zotrvanie v MŠH Trenčín ).
      4.  Termín Slávnostného stretnutia jubilantov na 26.08.2016  - Trenčianske Stankovce od 10.oo hod. s upomienkovými darmi ( čiapka s logom ÚFTS, Čestné uznanie ) v réžii  pp. Mgr. Rybníčka, Jambora.
      5.  Následné vyriešenie splnenia úlohy s VGZ –  odovzdanie menovacích dekrétov   „ In memóriam“ rodinným príslušníkom v réžii p.Hanáka R.


Následné zasadnutie P-ÚFTS na 15.08.2016 Penzión AS Trenčín Trenčianske Stankovce  o 10.oo hod.

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo