UZNESENIE 3/2016 zo zasadnutia P-ÚFTS dňa 02.05.2016

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :


A./   Berie na vedomie :
       1./  Príhovor Predsedu VV ZsFZ p. Šípoša
 2./  Kontrolu splnenia úloh z U/2
 3./  Informáciu o členskej základne ÚFTS k 01.05.2016
 4./ Informáciu Dr. Borbélyho o zasadnutí pracovnej komisie             
      a pripravenosti k zabezpečeniu a organizovaniu Semináru trénerov    
     dňa 16.05.2016  
B./  Schvaľuje :
      - Systém organizácie medzinárodného semináru trénerov predložený      
             p.Jamborom.
- Delegáta na konferenciu SFZ za ÚFTS dňa 03.06.2016 Dr.Borbélyho
       - Za člena ÚFTS Dr. Siveka Z. - ÚČFT
 
C./  Ukladá :

1./  GS zabezpečiť certifikáty pre všetkých zúčastnených účastníkov medzinárodného semináru trénerov dňa 16.05.2016 a plagáty ako informáciu pre zúčastnených s programom ( 4x)
 T :  do 16.05.2016                                                           Z :  Hanák
  2./  Zabezpečiť V.I.P. pre pozvaných hostí v priestoroch ŠH
 T :  16.05.2016                                                                 Z : Ing. Grofik   
                    
3./  P + GS v spolupráci s Dr. Javorkom aplikovanie Zákona o športe č.440/2015 na podmienky trénerov.
T : jún 2016                                                                    Z : Dr. Borbély, Hanák
                                                                                              Dr.Javorka
4./  Zabezpečiť „ Menovací dekrét“   pre Dr. Siveka
T : 16.05.2016                                                                 Z : Hanák  

C./  Doporučuje :  
1./  Sídlo ÚFTS doriešiť na následnom zasadnutí p-ÚFTS s kompletným technickým zabezpečením.
2./   Pozvať p. Havlíčka Františka z titulu jeho jubilea na Slávnostné stretnutie organizovaného podľa Plánu činnosti ÚFTS

                       
Následné zasadnutie Jún 2016

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo