UZNESENIE  3/2017 zo zasadnutia P-ÚFTS


dňa   29.06.2017  Trenčianske Stankovce

 

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

 A./   Berie na vedomie :
        1./  Kontrolu splnenia úloh z U/2-2017
        2./  Informáciu z jednania s Prezidentom SFZ p.Kováčikom o “Dohode o vzájomnej spolupráci  ÚFTS a SFZ
        3./  Informáciu Dr. Králika o Seminároch : k Zák.č.440/2015 a účasti na akcii AEFCA v GUIMARAES
        4./  Správu S - ÚFTS o stave členskej základne k 30.06.2017.
        5./  Potvrdenie o úhrade členského príspevku za ÚFTS na základe faktúry AEFCA  zo strany SFZ  / potvrdenie o úhrade priložené k tomuto Uzneseniu /.

UZNESENIE  1/2017 zo zasadnutia P-ÚFTS


dňa    09.03.2017  BFZ - Bratislava

Členovia Prezídia ÚFTS sa uzhodli na tomto znení uznesenia :

A./   Berie na vedomie :
 1./  Kontrolu splnenia úloh z U/6-2016
 2./  Informáciu - Návrh dohody ÚFTS-SFZ vypracovanú GS FTS
 3./ Informáciu Dr. Borbélyho o zasadnutí AEFCA 03.-05.03.2017
 4./ Správu P-RK ÚFTS o hospodárení Únie za rok a čerpaní rozpočtu
 5./  Návrh Plánu činnosti ÚFTS na rok 2017   
 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo