Odporúčania ÚFTS pre svojich členov pri uzatváraní Zmlúv o trénerskej činnosti.

ÚFTS má evidentný záujem pomôcť svojim členom trénerom čo najlepšie zabezpečiť právnu istotu aktívne pracujúcich členov Únie – trénerov futbalu. Z tohto dôvodu je potrebné, aby tréneri členovia ÚFTS pred svojou prácou vo futbalovom klube sa dohodli s jeho vedení na uzavretí zmluvy o trénerskej práci. Aj napriek riadne uzavretej zmluve sa často stáva, že nedodržaním uzavretej zmluvy býva postihnutý tréner. Táto skutočnosť mnohokrát z kvalifikovaných trénerskych osobností často urobí obeť s ohrozením existencie vlastnej rodiny.

Na základe uvedeného dôvodu ÚFTS má prvoradý záujem uložený aj v samotných stanovách ÚFTS pomôcť trénerom ich ochrániť pred protiprávnym zrušením zmluvy a poskytnúť aj touto cestou radu ako zmluvu o trénerskej práci uzatvárať.

Trénerske zmluvy v minulosti aj samotnou vinou trénerov nespĺňali podmienky ich ochrany pred jednostrannou výpoveďou zo strany klubu. V žiadnom prípade by tréner nemal bez dôkladného preštudovania návrhu zmluvy zo strany klubu túto podpísať bez toho, aby sa z jej obsahom riadne oboznámil, či je v súlade so športovými ako aj právnymi predpismi.

Zmluva o trénerskej práci by bezpodmienečne mala mať písomnú formu a obsahovať tieto ustanovenia:

  • zmluvný partner (názov klubu, jeho sídlo)
  • štatutárny zástupca klubu – jeho meno, funkcia
  • iniciály trénera (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko trvalé, číslo OP, kvalifikácia, č. trénerskeho preukazu a licencie, ŽO)
  • úlohy trénera (miesto výkonu práce, aké mužstvo vedie, v akej súťaži družstvo pôsobí)
  • mzdové podmienky (výška mesačného príjmu aj pri nemoci, úraze a dovolenky)
  • spôsob výkonu trénerskej práce (hlavný pracovný pomer, pracovný pomer na kratší čas, zmluva o pracovnej činnosti, výkon podľa ŽO)
  • dĺžka zmluvy (zásadne na dobu určitú minimálne na 1 súťažný ročník)
  • spôsob ukončenia a nároky vyplývajúce z ukončenia zmluvy

Uvedeným spôsobom uzavretá zmluva o trénerskej práci by mala poskytnúť určitú záruku, že vzájomne dohodnuté podmienky budú zmluvnými stranami dodržané. Stáva sa, že spolupráca klubu s trénerom býva aj predčasne ukončená a pokiaľ nepríde k obojstrannej dohode je týmto spôsobom ukončená trénerska práca v rozpore z uzavretou zmluvou.

K okamžitému zrušeniu vzájomne dohodnutej zmluvy môže dôjsť len z nasledovných dôvodov:

  • právoplatné ukončenie trestného konania proti trénerovi rozhodnutím súdu
  • porušenie pracovnej disciplíny (absencia, alkoholizmus, fyzické napadnutie funkcionára, hráča)

Pre okamžitú výpoveď však nie sú dôvody ako choroba, neúspech mužstva, ktoré vedie, kritika klubu, v ktorom trénuje a pod.

Každá výmena názorov medzi trénerom s licenciou a klubom vo veci ukončenia spolupráce by mala byť v súlade jak so športovými tak aj všeobecne platnými právnymi predpismi. Pri ukončení zmluvy v rozpore s jej podmienkami, športovými a právnymi predpismi je možné zo strany futbalového zväzu na podnet trénera klub postihnúť jak disciplinárne v súlade s disciplinárnym poriadkom futbalového zväzu a tréner môže požiadať ako člen ÚFTS túto o pomoc vrámci rozhodcovského konania futbalového zväzu ako aj svoje zastupovanie vrámci právnej pomoci v súdnom spore.

Pre pomoc trénerom – členom ÚFTS ešte považujeme za potrebné uviesť, že vrámci nášho právneho systému sa uplatňuje princíp zmluvnej automómie, čo znamená, že platí predovšetkým to, čo si účastníci zmluvy vzájomne dohodli, pokiaľ to zákon výslovne nezakazuje, alebo pokiaľ to z povahy príslušného zákonného ustanovenia nevyplýva, že sa od neho nemožno odchýliť. V danom prípade ide o uzavretie zmluvy v súlade s §51 Obč. z., v ktorom prípade ide o tzv. nepomenovanú zmluvu (v zákone výslovne neupravenú), ktorá je rovnako záväzná ako zmluva pomenovaná (v zákone výslovne upravená) ak je v súlade s právom, t.j. neodporuje obsahu a účelu zákona. Toto konštatovanie je záväzné v dôsledku rozsudku NS SR spis. Zn. 5Cdo 39/2003.

Nemožno preto vylúčiť vrámci zmluvy kombináciu prvkov zákonom neupravených so zmluvami zákonom upravenými. V takomto prípade sa zmluva bude spravovať okrem dojednania zmluvných aj prvkami pomenovanej zmluvy ako aj ustanoveniami Obč. zákonníka, ktoré upravujú občiansko – právne vzťahy, ktoré sú v časti obsahom najbližšie (§853 obč. z.). Súčasne dávame svojim členom ÚFTS aj na pomoc koncept zmluvy o trénerskej činnosti v súlade s ustanovením §228 a) ZP, ako aj návrh zmluvy o trénerskej činnosti uzavretej v súlade s §51 Obč. z.

Odporúčania vypracoval: JUDr. Jozef Hanák, viceprezident ÚFTS

V prílohách sa nachádzajú zmluvy o trénerskej činnosti.

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo