STANOVY
Únie FUTBALOVÝCH TRÉNEROV SLOVENSKA


Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE


1. Únia futbalových trénerov Slovenska (ďalej len Únia) je dobrovoľným združením trénerov futbalu SR
2. Únia vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky a jej sídlom je Trenčín - Sihoť, Mládežnícka 1, 911 00 Trenčín
3. Politická činnosť Únia je neprípustná
4. Únia vo svojej činnosti rešpektuje stanovy Slovenského futbalového zväzu (ďalej len SFZ) a aktivity vyvíja v prospech svojich členov a slovenského futbalu
5. Únia je členom Aliancie európskych futbalových trénerov
6. Únia je združeným členom SFZ
7. Únia je registrovanou organizáciou na Ministerstve vnútra SR č. spisu VVS/1-900/90-2967


Čl. 2
ÚČEL ČINNOSTI


Účelom činnosti Únie je najmä: a) chrániť oprávnené záujmy svojich členov ana ich požiadanie poskytovať právnu pomoc a ochranu,
b) podieľať sa na odbornom raste futbalových trénerov formou systematického vzdelávania trénerov a za tým účelom organizovať konferencie, semináre, porady a školenia v spolupráci so SFZ,
c) podieľať sa na vydávaní odbornej literatúry, rozširovať informačné materiály a odbornú literatúru, v spolupráci so SFZ
d) spolupracovať s pedagogickými a vedeckými inštitúciami, s orgánmi a organizáciami iných športových odvetví a masovokomunikačnými prostriedkami,
e) nadväzovať a udržiavať styky a spoluprácu so zahraničnými partnermi v oblastí trénerskej práce, zabezpečovaním výmeny skúseností medzi slovenskými a zahraničnými trénermi formou stáží, seminárov a konferencií,
f) v prípade požiadania poskytovať pomoc svojim členom pri uzatváraní a rozväzovaní trénerskych zmlúv,
g) viesť evidenciu voľných trénerov futbalu a na požiadanie futbalových klubov poskytovať o tréneroch informácie,
h) spolupracovať so SFZ, jeho orgánmi a odbornými komisiami a spoločne stanoviť zásady na uzatváranie trénerskych zmlúv a dohôd o výkone trénerskej práci,
i) konzultovať so svojimi členmi postupy pri riešení legislatívne - právnych otázok ( napr. v oblasti pracovne-právnej, daňovej, soc. zabezpečenia, zdravotného poistenia av ďalších oblastiach trénerskych činností) a podľa možností podporovať oprávnené požiadavky trénerov,
j) na základe požiadaviek členov zabezpečovať od SFZ lístky, Zľavnené lístky na medzištátne a medzinárodné stretnutia organizované SFZ


Čl. 3
ČLENSTVO


1. V Únii môžu byť riadny a čestný členovia.

2. Riadnymi členmi Únie sa môžu stať tréneri, ktorí majú platnú trénerskú kvalifikáciu bez ohľadu na skutočnosť či pôsobia na území Slovenska alebo v zahraničí. K výkonu trénerskej činnosti je potrebné mať licenciu uznávanú SFZ .

3. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky rozhodnutím orgánu Únie a uhradením členského príspevku.

4. Čestným členom Únie sa môže stat' fyzická osoba, ktorá sa zaslúžila o rozvoj futbalu, predovšetkým v oblasti trénerskej práce rozhodnutím generálneho zhromaždenia na základe návrhu prezídia Únie.

5. Riadne alebo čestné členstvo zanikne:

a) dobrovoľným vystúpením člena z Únie

b) neuhradenírn členského príspevku za obdobie 1 kalendárneho roka

c) smrťou člena

d) vylúčením člena v prípade hrubého porušenia povinností vyplývajúcich so Stanov Únie. O vylúčení rozhodne orgán, ktorý rozhodol o prijatí. Člen Únie o ktorého vylúčenie sa jedná, má právo osobnej účasti na rokovaní a proti rozhodnutiu od jeho písomného doručenia má právo na odvolanie v lehote 15 dní. O odvolaní rozhoduje Prezídium Únie.


Čl. 4

OPRÁVNENIA A POVINNOSTI ČLENOV ÚNIE


l. Členovia Únie sú oprávnení najmä: a) aktívne sa zúčastňovať na činnosti Únie, b) voliť a byť volený do orgánov Únie, c) požiadať o právnu pomoc pri uzatváraní a rozväzovaní trénerskych zmlúv, d) vyjadrovať svoje názory a stanoviská, predkladať inicíatívne návrhy na rokovania v orgánov Únie, e) voliť delegátov na regionálne a generálne zhromaždenie trénerov
2. Členovia Únie sú povinní najmä:

a) dodržiavať stanovy Únie a ďalšie normy prijaté Úniou,

b) rešpektovať stanovy a ostatné normy SFZ a napomáhať pri realizácií uznesení a záverov orgánov SFZ,

c) čestne plniť povinnosti vyplývajúce z funkcii, do ktorých boli zvolení , alebo poverení Úniou,

d) riadne a včas platiť príspevky a poplatky stanovené Úniou.


Čl. 5

ČLENSKÉ POPLATKY A PRÍSPEVKY

1. Prezídium ÚFTS má oprávnenie stanovovať výšku čl. poplatky a príspevky vo svojom organizačnom poriadku a upresňovať vždy na začiatku každého kalendárneho roka s prihliadnutím k spoločenským požiadavkám a potrebám. Členský príspevok sa uhrádza spravidla do konca mesiaca apríl za celý kalendámy rok podľa predchádzajúcich ustanovení. Členovia, ktorí získajú členstvo v priebehu kalendárneho roka sú povinní uhradiť členský príspevok k alikvótnej výške, ktorá sa rovná l/ l2 za každý mesiac členstva.

2. Členský preukaz Únie je dokladom, ktorým sa potvrdzuje členstvo v Únii


Čl. 6

ORGÁNY ÚNIE


Únia zabezpečuje svoju činnost' prostredníctvom svojich orgánov, ktoré sú: a) generálne zhromaždenie Únie b) prezídium Únie c) užšie vedenie Únie - prezídia d) revízna komisia Únie e) regionálne zhromaždenie Únie a jeho vedenie (volené na regionálnom zhromaždení členov) f) oblastné zhromaždenie Únie a jeho Koordinačný vedúci (volené na oblastnom zhromaždení členov) g) redakčná rada Únie (schvaľovaná prezídiom Únie)

Čl. 7

GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE


1. Generálne zhromaždenie je najvyšším orgánom Únie, ktoré tvoria volení delegáti z členov Aliancie alebo pozvaní všetci členovia Únie podľa rozhodnutia prezídia
2. Generálne zhromaždenie:
a) schvaľuje: 1. stanovy Únie, ich zmeny a doplnky 2.správu o činnosti Únie od predchádzajúceho generálneho zhromaždenia 3. správu revíznej komisie 4. program svojho rokovania na návrh prezídia b) volí: 1.prezidenta a ostatných členov prezídia Únie na obdobie 4 rokov a potvrdzuje kooptáciu nového člena prezídia 2. predsedu a členov revíznej komisie Únie na obdobie 4 rokov
c) rozhoduje o: 1. prijatí čestných členov Unie, čestnéh predsedu Únie ako aj čestných členov „Im memoriam“ za záslužnú prácu pri rozvoji slovenskeho futbalu 2. výške členských príspevkov a poplatkov 3. zániku Únie, alebo jej zlúčením s v iným združením
d) prerokúva:
1. hospodárenie Únie

2. návrhy a podnety členov Únie 3. odvolania proti rozhodnutiarn prezídia

3.Generálne zhromaždenie sa schádza na svojich zasadnutiach najmenej 2x za 4 roky

4. Generálne zhromaždenie zvoláva prezídium najneskôr 15 dní pre jeho konaním a jeho rokovanie je podmienené prítomnosťou najmenej 2/3 zvolených delegátov, podľa kľúča stanoveného prezídiom, alebo všetkých pozvaných členov Únie podľa rozhodnutia prezídia.

5. O záveroch generálneho zhromaždenia sa hlasuje verejne, pokiaľ delegátí nerozhodnú inak.

6. Generálne zhromaždenie rozhoduje uznesením a) o prijatí stanov Únie, prípadne ich zmien alebo ich doplnkov b) o rozpustení Únie je potrebný súhlas 2/3 prítomných delegátov, alebo pozvaných všetkých členov podľa rozhodnutia prezídia. Ostatné rozhodnutia si vyžadujú súhlas nadpolovíčnej väčšiny prítomných delegátov, alebo pozvaných všetkých členov podľa rozhodnutia prezídia.

7. Voľba prezidenta, členov prezídia, predsedu a členov revíznej komisie sa môžu uskutočniť v 2 kolách. Na zvolenie kandidáta v prvom kole je potrebný súhlas nadpolovíčnej väčšiny prítomných delegátov, alebo pozvaných všetkých členov podľa rozhodnutia prezídia. Do druhého kola postupujú 2 kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý dostal najväčší počet hlasov. Podrobnosti o voľbe do orgánov Únie môže upresniť volebný poriadok.

8. S podnetu prezídia alebo na požiadanie nadpolovíčnej väčšiny členov Únie môže byt' zvolané generálne zhromaždenie. O jeho priebehu a právomoci sa používajú ustanovenia čl. 7 ods. 1,4,5,6,7.

Čl. 8
PREZÍDIUM


1. Prezídium je výkonným orgánom Únie, ktorý riadi činnosť a zabezpečenie plnenie úloh Únie medzi zasadnutiami generálneho zhromaždenia

2. Prezídium je zložené z prezidenta, viceprezidenta, 2 členov prezídia, generálneho sekretára, sekretára, zástupcu SFZ, zástupcov regionálnych orgánov. Počet členov prezídia je l l.Užšie vedenie je 7-členné.

3. Prezídium najmä: a) pripravuje materiály na rokovanie generálneho zhromaždenia b) dbá o dodržiavanie stanov a ostatných noriem Únie zabezpečuje realizáciu uznesení generálneho zhromaždenia c) prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu a účtovnú uzávierku Únie d) v spolupráci s technickou komisiou SFZ organizuje akcie zamerané na ďalšie vzdelávanie členov únie a spoločne zabezpečujú vydávanie časopisu po odbornej stránke e) schvaľuje organizačné, prípadne iné normy, potrebné pre činnosť Únie a ak vec neznesie odklad, môže prijímať dočasné zmeny a doplnky stanov Únie ktoré musí potvrdit zasadnutie generálneho zhromaždenia f) vyjadruje sa k problematike organizácie súťaží riadených futbalovým zväzom z hľadiska odborného

4. V prípade vzdania sa členstva v prezídiu, smrti člena prezídia, jeho vylúčenia a ak člen prezídia prestal vykonávať svoju funkciu môže prezídium do najbližšieho generálneho zhromaždenia kooptovať nového člena.

5. Prezídium sa schádza na svojich zasadnutiach najmenej 3x V kalendárnom roku a je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšinajeho členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov prezídia. Užšie vedenie prezídia sa schádza podľa potreby najmenej však 4x do roka a na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov užšieho vedenia.

6. Schvaľuje úlohy v oblasti zahraničných vzťahov - zastupovanie a členstvo v orgánoch a účasť na akciách organizovaných AEF T- a iných zahraničných partnerských organizácií.

7. Schvaľuje organizačný poriadok a podpisový poriadok

Čl. 9

PREZIDENT ÚNIE


1. Prezident Únie je štatutárnym zástupcom, vystupuje v jej mene vo vzťahu najmä k SFZ, Únii európskych futbalových trénerov, zahraničným partnerom, futbalovým klubom, alebo iným združeniam. Prenáša úlohy a požiadavky SFZ na Úniu a komunikuje s Úniou ligových klubov SFZ a médiami.

2. Prezident môže splnomocniť viceprezidenta k jeho zastupovaniu v rozsahu stanovenom v ods. l.

Čl. 10

VICEPREZIDENTI ÚNIE


Viceprezident v neprítomnosti zastupuje prezidenta, zodpovedá za organizačno – právne otázky, zabezpečuje styk s technickou komisiou SFZ a prenos úloh a požiadaviek a technickej komisie SFZ na Úniu a rieši otázky právnej pomoci pre členov Únie azastupuje ich pred rozhodcovskou komisiou SFZ a justičnými orgánmi.

Č1. 11

GENERÁLNY SEKRETÁR


Generálny sekretár Únie najmä:

a) organizačne zabezpečuje ďalšie vzdelávanie trénerov - členov Únie

b) zabezpečuje plánovanie Únie,

c) organizačne pripravuje zasadnutia prezídia a generálneho zhromaždenia Únie

d) zabezpečuje spoluprácu s TMK v regiónoch, koordinuje ich činnosť, zabezpečuje kontakt s masovokomunikačnými prostriedkami, styk s členskou základňou a organizačne zabezpečuje všetky akcie poriadané Úniou


Čl. 12

SEKRETÁR


Sekretár zabezpečuje najmä:
a) vedie evidenciu členskej základne a vybavuje admínistratívu a korešpondenciu Únie b) ekonomické otázky Unie a účtovnú agendu Únie
c) úzko spolupracuje s generálnym sekretárom pri organizačnom zabezpečení všetkých akcií Únie

Čl. 13

REVÍZNA KOMISIA


1. Revíznu komisiu tvorí predseda a jej 4 členovia, ktorí sú zvolení na GZ.

2. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaniach prezídia, na ktorom má poradný hlas.

3. Revízna komisia sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x v kalendárnom roku.

4. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia a dodržiavanie noriem Uníe na všetkých úrovniach.

5. V rámci svojej pôsobnosti sú členovia revíznej komisie oprávnení nahliadať do všetkých účtovných dokladov a písomností Uníe na všetkých úrovniach.

6. Revízna komisia predkladá správy o svojej revíznej činnosti' 1x ročne prezídiu a súhrnnú správu na každom zasadnutí generálneho zhromaždenia.

Čl. 14

HOSPODÁRENIE ÚNIE


1. Únia hospodári s prostriedkami, ktoré potrebuje k zabezpečeniu svojej činnosti.

2. Majetok Unia sa vytvára z:

a) vstupných členských poplatkov

b) členských príspevkov

c) z finančnej podpory SFZ ako združený člen SFZ

d) z príjmov zo sponzorských zmlúv a vlastnej podnikateľskej činnosti e) darov od právnických a fyzických osôb


Čl. 15

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE


1. Únia môže zaniknút' dobrovoľným zrušením, alebo zlúčením s iným združením.

2. Majetkové vysporiadanie pri zániku Unia vykoná prezídium.


Čl. 16

ÚČINNOSŤ


Tieto stanovy bolí schválené na generálnom zhromaždení Unie dňa l9.02.2011 a sú účinné dňom ich schválenia pričom právnu účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na Ministerstve Vnútra SR. Schválením týchto stanov stanovy schválené na generálnom zhromaždení Únie 10.01.2005 strácajú platnosť.


                        Jaroslav Jambor                                                                                                        JUDr. Jozef Hanák

                         prezident UFTS                                                                                                        viceprezident UFTS

 

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo