RK UFTS III.previewRoky pred...
  1. rokoch 1967-68 bola situácia na trénerskom úseku veľmi zlá, nakoľko funkcionárske kádre hrubo zasahovali do odbornej činnosti trénerov a pokiaľ im nebolo vyhovené tak nasledovalo ich odvolanie. Touto situáciou sa zaoberala aj vtedajšia Slovenská trénerska rada, na čele ktorej v tom období bol Janko Greššo a medzi členov patrili Jozef Hodulík, František Korček, Anton Kesely, Judr. Hanák a Ján Moravec. Vzhľadom na vznik rôznych profesijných odborových zväzov vznikla myšlienka založiť organizáciu futbalových trénerov Slovenska ako profesnú odborovú organizáciou trénerov a možnosť jej vzniku bola uložená Dr. Hanákovi, ktorý túto skutočnosť predrokovával s Krajskou a Slovenskou odborovou radou, ktoré túto možnosť pripustili. Preto vznikol prípravný výbor na čele s Dr. Hanákom, Jankom Greššom, Milanom Moravcom a Rudolfom Horníkom. Prípravný výbor vypracoval organizačný štatút ako aj stanovy organizácie a tieto v tom čase rozoslal všetkým prvoligovým trénerom, druholigovým trénerom a ich asistentom ako aj trénerom najvyšších mládežníckych súťaží. Na základe kladného stanoviska uvedených trénerov sa pristúpilo k rokovaniam o realizácii tohto zámeru z vedením SÚV ČSZTV ako aj s futbalovými orgánmi. Na základe priaznivej situácie bol založený Zväz futbalových trénerov Slovenska, ktorý po dlhých rokovaniach s futbalovými orgánmi bol až v roku 1991 prijatý za združeného člena SFZ. Po vzniku na základe trénerskej konferencie za prezidenta ZFTS bol zvolený jeho zakladajúci člen a iniciátor na vytvorenie tohto hnutia JUDr. Jozef Hanák, za viceprezidenta Milan Moravec a generálneho tajomníka Rudolf Horník. Napriek prijatiu za združeného člena predstavitelia futbalu na Slovensku nepodporovali činnosť ZFTS, nakoľko tento do svojej činnosti zahrnul aj podávanie návrhu na reprezentačných trénerov, zvyšovanie trénerskej kvalifikácie čo funkcionári futbalu považovali ako konkurenciu a z toho dôvodu nepodporovali činnosť ZFTS materiálne, ani finančne hoci stanovy futbalového zväzu to umožňovali. V počiatočnej fáze sa prihlásili okolo 600 trénerov za členov organizácie. Pokiaľ ide o jednotlivé smery činnosti za organizačno – právny úsek zodpovedal JUDr. Ján Luža, za reprezentačný úsek Dušan Radolský a Peter Benedikt, za tréningovú a hernú činnosť Milan Moravec, tvorby a uplatnenie vývojových tendencií doc. František Korček, Juraj Mihalčin a Karol Hrnčár, za vzdelávanie Dr. Viliam Luknár. Toto zloženie zostalo nemenné až do r. 1992, kedy sa zo zahraničia vrátil doc. Jozef Vengloš, ktorý ako člen exekutívy UEFA spolu s Milanom Lešickým na celoslovenskej konferencii trénerov obnovili činnosť trénerskej organizácie, ktorá už bola zaregistrovaná na ministerstve vnútra so schválenou zmenou názvu Únia futbalových trénerov Slovenska /ÚFTS/. Jej prezidentom sa stal Arnošt Hložek a predsedom revíznej komisie JUDr. Jozef Hanák.

    Od tohto obdobia ÚFTS ako profesná organizácia trénerov vypracovala nové stanovy, ktoré boli schválené a zásluhou v tom období doc. Jozefa Vengloša, Milana Lešického a Arnošta Hložeka sa snažila riešiť trénerskú problematiku vo futbalovom hnutí.

JUDr. Jozef Hanák, viceprezident ÚFTS

Takto sme začali...

Rozdelením Československa vznikali vo všetkých oblastiach nástupné slovenské organizácie. Šport a futbal nebol výnimkou. Vznikol samostatný Slovenský futbalový zväz a pod jeho hlavičkou v rámci legislatívy FIFA a UEFA pridružené únie.

V polovine októbra 1993 bola zo SFZ na 14. sympózium Únie európskych futbalových trénerov (UEFT) do tureckého mesta Kusadasi vyslaná mini delegácia v zložení Milan Lešický z postu predsedu TK SFZ a Arnošt Hložek ako člen TK SFZ. Mali za úlohu odovzdať prihlášku Slovenska do tejto organizácie s horizontom prijatia v nasledujúcom roku. Súčasne mali nadviazať užšie kontakty s poprednými svetovými odborníkmi a trénermi reprezentácie rôznych krajín.

Na tomto sympóziu sa zúčastnilo 38 európskych krajín plus Malajzia, Maroko, Japonsko, USA, Izrael. Prednášali páni Roxbourgh, Moeller – Nielsen, Gagg, Piontek, Mc Grath, Osieck. Keď v závere sympózia generálny sekretár UEFT Lothar Meurer nečakane vyhlásil, že za nového člena únie prijímajú Slovensko už tento rok, zaznel v sále obrovský potlesk. Misia bola úspešne splnená, z pozorovateľa sa stal člen.

29. októbra 1993 sa konala v Bratislave za účasti vyše 300 trénerov historicky 1. slovenská trénerska konferencia, ktorá bola súčasne aj 1. valným zhromaždením Únie futbalových trénerov Slovenska ako znel jej prvý oficiálny názov. Boli schválené prvé stanovy únie a zvolený prvý predseda UFTS Arnošt Hložek, ktorý bol neskôr kooptovaný za člena exekutívy UEFT.

Úlohou únie bolo vytvoriť stavovskú organizáciu pre trénerov a svojou činnosťou nepriamo prispieť k zvýšeniu úrovne slovenského futbalu. Treba povedať, že hneď od začiatku pod vedením prvého predsedu Arnošta Hložeka a sekretára pána Hupku bola únia veľmi aktívna, viditeľná, citeľná a hlavne dôveryhodná. Aj preto sa počet jej členov rýchlo rozrastal. Vydávala vlastný slovenský odborný časopis, úzko spolupracovala s TK SFZ vo všetkých oblastiach. Jej práca bola rešpektovaná a to bol jeden z dôvodov pre ktorý bol Arnošt Hložek kooptovaný za člena exekutívy UEFT.

Počas svojej existencie až do dnešného dňa prežila trénerska únia rôzne kvalitatívne obdobia. Vyvíjala sa až do dnešnej podoby. Nie je našou úlohou analyzovať vývoj únie.

Využitím modernej techniky, zriadením vlastnej internetovej stránky štartuje naša stavovská organizácia do novej, kvalitatívne vyššej etapy. Okrem dostupnejších odborných poznatkov nám naša internetová stránka poskytne oveľa lepšiu komunikáciu medzi členmi a vedením ale aj medzi samotnými členmi navzájom. Vytvorí sa priestor na analýzu a zlepšovanie činnosti nielen únie ale aj slovenského futbalu ako takého.

Prajeme novému projektu úspešný štart. Prajeme našej únii aby sa vstupom elektronického média nielen neustále zvyšoval počet našich členov ale aby členovia Únie slovenských futbalových trénerov začali mať stavovský pocit, že byť členom našej únie je pre každého z nás veľká pocta. To si všetci prajeme.

Arnošt Hložek čestný predseda, Milan Lešický spoluzakladateľ ÚFTS

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo