Trénerský Hyde Park Corner - obsah, zámery, ciele (interakčné fórum UFTS) Diskusia

Otvorením interakčného diskusného fóra „Trénerský Hyde Park Corner“ sa pokúsime aktualizovať relevantné tematické okruhy každodennej trénerskej práce. Naším zámerom je nielen prezentácia metodickej problematiky, ktorá je v danom období podstatnou pre efektívny výkon trénerskej profesie, ale aj stimulácia názorovej profilácie a reakcie trénerov k nejasným bodom uvádzaných tém. Na tieto sa pokúsia konzultačno-poradenským prístupom reagovať priamo autori prezentovaných príspevkov, ale aj ďalší renomovaní odborníci z novo sformovaných odborných sekcií ÚFTS pod vedením Prof.Miroslava Holienku (metodicko-publikačná sekcia ÚFTS) a Dušana Radolského (technicko-konzultačná sekcia ÚFTS).

Týmto naznačujeme, že naším základným cieľom je aktivizovať poznatkové zameranie trénerov a neostať len na pozíciách pasívnych konzumentov ponúkaných informácií, ale aktívne spracovať ponúkané poznatky s motívom priameho transferu do tréningovej praxe.

Tematické nastavenie jednotlivých blokov sa bude priebežne meniť v 2-3 mesačných horizontoch tak, aby vyjadrovali aktuálne praktické potreby aktívnych trénerov pre dané obdobie.

Začíname problematikou zimnej prípravy, ktorú vzhľadom na blížiaci sa nástup jarnej sezóny prejdeme v skrátenej verzii a v priebehu najbližšieho obdobia prejdeme k témam súvisiacim so špeciálnymi otázkami hlavného obdobia.
Leitmotívom ponúkaného interakčného fóra je prezentácia poznatkov a informácií, vyprovokovanie diskusie o nich a vítané bude aj prípadné polemické poňatie ponúkaných faktov. Konzultačné a poradenské aspekty fóra by mohli byť mobilizujúcou nadhodnotou, ktorá umožní naplnenie jeho ambícií a stane sa príspevkom k profesijnému rastu jeho účastníkov.

PhDr.Laco Borbély,
prezident ÚFTS
Kategória/e

Kondícia Diskusia


Moderátori: Anton Dragúň, Mgr. Ondrej Singer, Ladislav Borbély, Mgr. Milan Ivanka, doc. PaedDr. Miroslav Holienka PhD.
Pressing zatiaľ iba snom slove ...
Vložené
pred 3 rokmi 9 mesiacmi

Moderátori: Anton Dragúň, Ladislav Borbély, Mgr. Ondrej Singer, Mgr. Milan Ivanka, doc. PaedDr. Miroslav Holienka PhD.
Ako prispieť k zlepšeniu mláde ...
Vložené
pred 3 rokmi 6 mesiacmi