dsc04829V nedeľu 13.12.2015 sa zišli delegáti z jednotlivých regiónov Slovenska na Generálnom zhromaždení Únie futbalových trénerov Slovenska. Zhromaždenie sa konalo v reprezentačných priestoroch hotela Most slávy v Trenčianskych Tepliciach.

V úvode všetkým prítomných privítal generálny sekretár únie Ing. Tibor Grófik. Zvlášť privítal vzácnych hostí: generálneho manažéra AS Trenčín a podpredsedu Únie dsc04785ligových klubov p. Róberta Rybníčka a prezidenta UČFT ( Unie českých fotbalových trenérů ) p. Vernera Ličku. Po základných organizačných pokynoch delegáti schválili program zhromaždenia a vykonali voľbu komisií na zabezpečenie hladkého priebehu rokovania. Zároveň boli predstavený kandidáti na jednotlivé funkcie v prezídiu únie. Správu o hospodárení predniesol predseda revíznej komisie JUDr. Králik, ktorý odprezentoval hospodárenie únie podľa jednotlivých položiek. Zvolený predseda mandátovej komisie p. Čmelko informoval prítomných že zhromaždenia sa zúčastňuje 49 delegátov s 55 pozvaných čo je 89,09 % a konštatoval že toto generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné. 

dsc04777Končiaci prezident únie p.Jaroslav Jambor predniesol správu o činnosti za funkčné obdobie. Zaspomínal na neľahké začiatky fungovania pri jeho nástupe do funkcie, žalostný stav členskej základne a neexistujúcu spoluprácu so SFZ. Počas jeho funkčného obdobia sa podarilo uzatvoriť zmluvu o spolupráci jak zo SFZ tak s UČFT ( Unie českých fotbalových trenérů ), ÚFTS sa stalo členom AEFCA (Alliance Of European Football Coaches Associations ) a pridruženým členom SFZ. Zlepšil sa stav členskej základne aj keď v posledných 2 rokoch prišlo k úbytku členov na súčasných 203 členov. Zvlášť vyzdvihol spoluprácu s českými kolegami, kde dochádza k pravidelným stretnutiam a výmenám skúseností i trénerov pri školeniach, sympóziách a seminároch. Únia v posledných rokoch pravidelne vysiela svojho zástupcu na medzinárodné sympóziá a následne predložené správy predkladá svojim členom prostredníctvom webovej stránky únie. Taktiež sa už tradíciou stala každoročná akcia na počesť členov ktorý dosiahli významné životné jubileá. Na záver svojej správy vyjadril podporu novému vedeniu únie a vyjadril optimizmus pri jej ďalšom rozvoji.

Ďalším bodom programu bola pre končiace vedenie únie milá povinnosť odovzdať malé darčeky dvom členom, ktorý dosiahli životné míľniky.
p. Dušan Radolský dlhoročný člen a známi futbalový tréner oslávil v novembri 2015 krásny vek 65 rokov.dsc04813dsc04806
p. JUDr. Jozef Janák dlhoročný tréner a funkcionár únie prevzal poďakovanie a darček za dlhoročnú činnosť v prospech trénerov a vo futbalovom hnutí. V prostredí futbalu sa pohybuje už neuveriteľných 47 rokov. Pri tejto príležitosti prezident ÚFTS odovzdal menovanému za dlhoročnú činnosť pamätnú plaketu Čestný prezident Únie futbalových trénerov Slovenska.

 

V následnej diskusii, ktorá bola tiež jedným z bodov programu zhromaždenia vystúpili postupne viacerý hostia a delegáti zhromaždenia.:
dsc04823p. Verner Lička - prezident UČFT odovzdal pozdravy od vedenia  a členov Českej únie. Vyjadril presvedčenie že doposiaľ nadobudnuté nadštandartnédsc04825 vzťahy obidvoch únií budú pokračovať aj po zvolení nových funkcionárov a spolupráca sa bude rozvíjať k obojstrannej spokojnosti hlavne futbalových trénerov na obidvoch stranách kedysi spoločného štátu. Na záver svojho príspevku odovzdal malý darček končiacemu predsedovi Únie futbalových trénerov Slovenska p. Jaroslavovi Jamborovi od Unie českých fotbalových trenérů a skonštatoval, že ich vzájomná spolupráca a priateľstvo bude pokračovať.

p. Mgr. Róbert Rybníček - generálny manažér AS Trenčín a podpredseda Únie ligových klubov tiež pozdravil prítomných a vo svojom diskusnom príspevku vyjadril presvedčenie pri zlepšovaní vzájomných vzťahov  s Úniou ligových klubov, SFZ a trénermi najvyšších súťaží na Slovensku a vyzval nové vedenie ÚFTS na užšiu spoluprácu zo SFZ a ÚLK.
Diskusia pokračovala príspevkami jednotlivých delegátov, kde zazneli hlavne kritické pripomienky na činnosť únie v prospech trénerov všetkých úrovní súťaží u nás. V následných reakciách bola spomenutá slabá právna ochrana trénerov, nedostatočná spolupráca a komunikácia s delegátmi a rozhodcami. Prítomný delegáti by tiež uvítali častejšie organizovanie seminárov a školení pod záštitou ÚFTS a výhody pre členov únie pri návšteve takýchto akcií resp. ligových a reprezentačných zápasov.
Po skončení diskusie prišla na rad prezentácia kandidátov na jednotlivé funkcie:
Na funkciu prezidenta boli navrhnutý dvaja kandidáti:
Dr. Ladislav Borbély - člen exekutívy AEFCA (Alliance Of European Football Coaches Associations ), dlhoročný tréner, člen prezídia ÚFTS - Bude sa snažiť vyvíjať tlak na všetkých zaineresovaných pri plnení úloh únie, chcel by priniesť nový impuls do činnosti únie, pokračovať a rozvíjať spoluprácu zo SFZ
Prof. Miroslav Holienka - učiteľ FTVŠ UK, dlhoročný tréner, člen prezídia ÚFTS - Cíti potrebu zmeniť spoluprácu zo SFZ, zväčšiť stav členskej základne, zlepšiť informovanosť členov a priniesť náležité uznanie trénerskej profesii.
Na funkciu generálneho sekretára ÚFTS boli navrhovaný taktiež dvaja kandidáti:
Rudolf Hanák za ZsFZ a Michal Salenka za BFZ
Na funkciu viceprezidenta bol navrhnutý len jeden kandidát a to p. Jaroslav Jambor
Do Prezídia ÚFTS boli nominovaný:
Ján Greguš - zástupca SFZ, Karol Pecze, Róbert Rybníček a Vladimír Čmelko
Za jednotlivé regióny boli do prezídia ÚFTS nominovaný: Alexandra Štefaňáková za BFZ, Tibor Grófik za ZsFZ, Július Žila za SsFZ a Anton Gulič za VsFZ
Po krátkej prestávke informoval predseda volebnej komisie zhromaždenia p. Tomič, že v zmysle stanov únie bude voľba prezidenta, viceprezidenta a generálneho sekretára tajná, voľba členov prezídia prebehne verejne.

dsc04834Potom už nasledovala voľba samotných delegátov. Podľa stanov únie bola na zvolenie v prvom kole potrebná 3/5 väčšina prítomných delegátov.dsc04836

 

 

V prvom kole bol zvolený len viceprezident ÚFTS a to p. Jaroslav Jambor s počtom hlasov 48.
V druhom kole stačila kandidátom jednoduchá väčšina hlasov od prítomných delegátov. Po nútenej prestávke na prípravu druhého kola prebehla samotná voľba.

Za prezidenta únie na nasledujúce funkčné obdobie bol pomerom hlasov 33:15 zvolený p. Ladislav Borbély
Za generálneho sekretára únie na nasledujúce funkčné obdobie bol pomerom hlasov 31:17 zvolený p. Rudolf Hanák

Na záver zhromaždenia poďakovalo odchádzajúce aj novozvolené prezídium všetkým prítomným za účasť a vyjadrili presvedčenie že Únia futbalových trénerov Slovenska bude napredovať a získa si potrebnú podporu nielen z radov členov ale i ostatných trénerov.

dsc04865

Zloženie Prezídia Únie futbalových trénerov Slovenska na obdobie 2015 - 2019:

prezident: Dr. Ladislav Borbély
viceprezident: Jaroslav Jambor
generálny sekretár: Rudolf Hanák

členovia:
Karol Pecze - člen prezídia
Róbert Rybníček - zástupca ÚLK
Vladimír Čmelko - člen prezídia
Alexandra Štefaňáková - zástupca BFZ
Tibor Grófik - zástupca ZsFZ
Július Žila - zástupca SsFZ
Anton Gulič - zástupca VsFZ
Ján Greguš - zástupca SFZ

Príhovor nového prezidenta únie prinesieme čoskoro.

 Fotogaléria GZ

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo