Vážený kolega, kolegyňa !

       Dovoľujem si Vás osloviť touto formou  tak ako v  predchádzajúcich prípadoch a prehlasujem, že tu budem dávať informácie, aby bola Vaša informovanosť o činnosti ÚFTS Vám prezentovaná pravidelne, čo v minulosti bola jedna z výhrad našej členskej základne (nedostatočná informovanosť o činnosti Prezídia ÚFTS) na konferenciách ÚFTS.

 

Z tohto titulu chcem pripomenúť, že po každom zasadnutí Prezídia je na našej web.stránke zverejnené uznesenie, z ktorého je možné dozvedieť sa  čo bolo  predmetom (programom) tohto zasadnutia i s úlohami do nasledujúceho zasadnutia. Podotýkam to preto, že sa mi dostali informácie charakteru neznalosti o našej činnosti medzi jednotlivými konferenciami ÚFTS.

Ďalej chcem informovať členov ÚFTS o naplňovaní Zmluvy o spolupráci s SFZ ohľadom možnosti zabezpečiť pre našich členov vstupenky na zápasy ( prípravné, kvalifikácie a pod. ) našich reprezentačných celkov. Tu vyzdvihujem pochopenie a ústretovosť VV SFZ pri zohľadnení požiadaviek kvality vstupeniek ( 1.kategória – pozdĺžne tribúny ). Na druhej strane mi dovoľte vysloviť nespokojnosť s tou skutočnosťou, že zo strany Vás, teda členov ÚFTS, je nakoniec veľmi malý záujem o vstupenky, čo je v príkrom rozpore s pripomienkami delegátov na konferenciách o nezabezpečení uvedených vstupeniek. Spôsob riešenia požiadaviek evidencie a distribúcie vstupeniek bol už prezentovaný i v našom časopise ( cez regionálnych zástupcov). Pripomínam, že pre ÚFTS bolo vyčlenených na tieto akcie možnosť objednania až 40 vstupeniek na každú takúto akciu.

Podotýkam, že uvedené vstupenky možno zabezpečiť iba tým členom, ktorí majú splnenú povinnosť člena t.j. uhradený členský príspevok v danom roku v termíne danom v Stanovách ÚFTS.

Ďalej chcem upriamiť pozornosť na napĺňanie jednej z hlavných úloh ÚFTS a to spoluprácu s  Úniou ligových klubov  (ďalej iba ÚLK ), v oblasti vzdelávacích aktivít pre našich trénerov bez ohľadu na charakter licencie (t.j. pre všetkých trénerov UEFA „GC“, UEFA „B“, UEFA „A“ i UEFA „PROFI“) formou jednotlivých seminárov, tak ako to bolo v roku 2017(Trenčín, Dunajská Streda),  pre tento rok 2018 spolu plánujeme uskutočniť Medzinárodný seminár trénerov v Nitre i v spolupráci s FC Nitra za účasti renomovaných zahraničných lektorov. 

Okrem uvedenej spolupráci s ÚLK v oblasti vzdelávania trénerov, predmetom návrhu Dohody s ÚLK je i zjednodušenie, a tým i lepšie sprístupnenie našim členom vstup na zápasy riadené priamo ÚLK ( najvyššie republikové súťaže a pod. ) od nového súťažného ročníka 2018/2019. O výsledku jednania a obsahu tejto „Dohody“  budete včas oboznámení formou príspevku v tomto časopise, alebo na web.stránke ÚFTS.

Predmetom činnosti Prezídia bola i príprava na Hodnotiacu konferenciu ÚFTS, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci September 2018 ( pred plánovaným Medzinárodným seminárom trénerov) v Nitre. Súčasťou programu tejto konferencie bude i prerokovanie návrhu tzv. „Stratégie smerovania ÚFTS na následné obdobia“, čo vyplýva z nových požiadaviek  na činnosť a prácu nášho hnutia pre prospech trénerskej obci.                                                                                                                                     Podrobnosti ku konferencii Vám budú zaslané mailovou poštou na Vaše adresy.

Zároveň chcem poukázať, že tak ako každý rok, tak i tento rok organizujeme „Stretnutie jubilantov“ z radov členov ÚFTS a to 24. Augusta 2018 v priestoroch Hotela FLÓRA V Trenčianskych Tepliciach, kde privítame 20 našich členov, ktorí dovŕšili rôzne životné jubileá. Prezídium pre pozvaných pripravuje slávnostné pohostenie a upomienkové dary.

 

                                                                                                           Rudolf   H a n á k

                                                                                                        Generálny sekretár ÚFTS

 

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo