Na základe skutočnosti, že k 13. Decembru 2019 sa končí mandát volených členov Prezídia ÚFTS a na základe Uznesenia P- ÚFTS z 22.10.2019 stať „B“, čl.,2 boli vyzvaní regionálny zástupcovia s k následným krokom, ktorých splnenie má za cieľ zabezpečiť všetky podmienky k úspešnému priebehu následnej Volebnej konferencii ÚFTS, ktorej termín bol schválený Uznesením č.4/2019 Prezídia ÚFTS na 01. Februára 2020.

Dňa 26. Novembra 2019 bolo zvolané regionálne zasadnutie za Nitriansky kraj v Nitre - Agroinštitút Nitra.

Zápisnica zo Regionálneho zasadnutia ÚFTS dňa  26.11.2019 – Agroinštitút NITRA

 

Ad 1./  Otvorenie : vykonal GS ÚFTS R. Hanák, privítal zúčastnených, oboznámil

              s programom a podmienkami vyplývajúcich zo Stanov ÚFTS.            

Po organizovaní Medzinárodných trénerských seminárov v Trenčíne, Dunajskej Strede a Nitre hostila Bratislava trénerov z celého Slovenska, aby získali nové poznatky, aby sa ďalej vyvíjali vo svojom odbornom raste, aby sa lepšie orientovali v moderných trendoch a tak zvyšovali svoju profesijnú kompetenciu. Práve na túto problematiku je zameraná iniciatíva UFTS - ponúknuť trénerom účelnú orientáciu v množstve najnovších poznatkov, poukázať na vývojové tendencie, ktoré nesporne vedú k zvyšovaniu úrovne hry. UFTS sa vynikajúco chopila svojej úlohy a priniesla ďalšie pokračovanie úspešných medzinárodných seminárov, ktoré skĺbili nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické ukážky. Aktivita UFTS sa stretla s obrovským záujmom trénerov, ktorí chcú zapracovať cez svoj osobnostný rast na zvyšovanie kvality tréningového procesu a tým aj na dvíhanie hernej úrovne  svojich hráčov a svojho mužstva. Žiaľ z obmedzenej priestorovej kapacity sme museli ohraničiť počet trénerov na našom seminári, ale v budúcnosti sa budeme snažiť uspokojiť všetkých záujemcov.

Vážený kolegovia tréneri !

FT32017

Dovoľujem si Vás osloviť na základe informácie jedného z našich kolegov - trénerov o možnosti získania odborného časopisu :

K predmetnej veci Vám chce Prezídium ÚFTS dať na vedomie, že výdavky na tvorbu daného časopisu čerpáme iba z členských poplatkov členov ÚFTS, a tak z toho vyplýva, že je predovšetkým určený jej členom (zdarma).  Bohužiaľ v terajšej dobe naša ÚFTS nemá dostatok vlastných či sponzorských finančných prostriedkov na vydávanie časopisu v printovej (tlačenej) forme.

I napriek uvedeným statusom sa Prezídium ÚFTS na svojom zasadnutí dohodlo, že daný odborný časopis sme ochotný sprístupniť i nečlenom ÚFTS, nakoľko nám záleží na prieniku informácii a poznatkov  pre celú trénerskú obec v našom futbalovom hnutí, ale za podmienky, že záujemca o dané číslo časopisu, resp. o celé ročné vydania môže tak učiniť  po úhrade jedného konkrétneho výtlačku  v hodnote € 3,00, alebo predplatením si celoročného vydania ( 4 výtlačky ) vo výške € 10,00. Úhrada by mala byť uskutočnená na účet ÚFTS :  SK7175000000004007853207 so správou pre príjemcu : „ poplatok za časopis ÚFTS č..... „ , alebo „ celoročný úhrada za časopis ÚFTS na rok.... „ !

VIII. ročník  - Slávnostného  stretnutia  jubilantov

Prezídium ÚFTS v rámci svojej činnosti nezabúda na svojich členov a každoročne organizuje stretnutie s jubilantmi, ktorí v danom roku dosiahli, alebo dosiahnu svoje životné jubileum.

Tak i  23. Augusta 2019 Prezídium ÚFTS zorganizovalo už po ôsmy krát túto milú akciu v priestoroch Hotela Fórum v Trenčianskych Tepliciach, na ktorej sa zúčastnili  pozvaní jubilanti, ktorých privítal generálny sekretár ÚFTS p. Rudolf Hanák. Z prezídia ÚFTS sa na akcii zúčastnili i Karol PeczeMgr. Alexandra Števaňáková

Podporili nás ...

masiarstvourbanekweb

sluzbynitra

meva new1

mavasport1

nike logo