Dňa 8.2.2020 sa v hoteli Flóra Trenčianske Teplice konala volebná konferencia ÚFTS. Po štvorročnom období bolo na delegátov konferencie zvoliť nové Prezídium únie. Delegáti si vypočuli správu o činnosti a hospodárení únie, zároveň boli svedkami ocenení dlhoročných členov a schválení Čestného prezidenta únie - p. Jaroslava Jambora.

Po organizovaní Medzinárodných trénerských seminárov v Trenčíne, Dunajskej Strede a Nitre hostila Bratislava trénerov z celého Slovenska, aby získali nové poznatky, aby sa ďalej vyvíjali vo svojom odbornom raste, aby sa lepšie orientovali v moderných trendoch a tak zvyšovali svoju profesijnú kompetenciu. Práve na túto problematiku je zameraná iniciatíva UFTS - ponúknuť trénerom účelnú orientáciu v množstve najnovších poznatkov, poukázať na vývojové tendencie, ktoré nesporne vedú k zvyšovaniu úrovne hry. UFTS sa vynikajúco chopila svojej úlohy a priniesla ďalšie pokračovanie úspešných medzinárodných seminárov, ktoré skĺbili nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické ukážky. Aktivita UFTS sa stretla s obrovským záujmom trénerov, ktorí chcú zapracovať cez svoj osobnostný rast na zvyšovanie kvality tréningového procesu a tým aj na dvíhanie hernej úrovne  svojich hráčov a svojho mužstva. Žiaľ z obmedzenej priestorovej kapacity sme museli ohraničiť počet trénerov na našom seminári, ale v budúcnosti sa budeme snažiť uspokojiť všetkých záujemcov.

VIII. ročník  - Slávnostného  stretnutia  jubilantov

Prezídium ÚFTS v rámci svojej činnosti nezabúda na svojich členov a každoročne organizuje stretnutie s jubilantmi, ktorí v danom roku dosiahli, alebo dosiahnu svoje životné jubileum.

Tak i  23. Augusta 2019 Prezídium ÚFTS zorganizovalo už po ôsmy krát túto milú akciu v priestoroch Hotela Fórum v Trenčianskych Tepliciach, na ktorej sa zúčastnili  pozvaní jubilanti, ktorých privítal generálny sekretár ÚFTS p. Rudolf Hanák. Z prezídia ÚFTS sa na akcii zúčastnili i Karol PeczeMgr. Alexandra Števaňáková

Zameranie činnosti Únie : stavovské aspekty činnosti, rozširovanie poznatkového portfólia, zlepšovanie kompetenčného potenciálu trénerov,

Zhodnotenie oblastí činnosti ÚFTS :

1.Publikačná :

knihy (Trilógia pressingu I., II., III. + DVD 2016, All about pressing in football/soccer 2018),

odborný časopis (Futbalový tréning 2016-2018 štvrťročník – doteraz 10 čísiel), metodické materiály (Aktuálne metodické trendy 2018),

V 4. zošite edície Aktuálne metodické trendy je rozpracovaná „Koncepcia systému prípravy mládeže vo futbale“ (Singer), ktorá sa snaží zohľadniť najnovšie poznatky a vývojové tendencie umožňujúce zvýšiť kvalitu tréningového procesu, ako aj celkovú modernizáciu metodiky a optimalizáciu procesu výchovy a riadenia mládežníckeho futbalu na Slovensku.

2.Vzdelávacia : MST (Trenčín 2016 + 2016, Dunajská Streda 2017, Nitra 2018)

Leitmotív projektu

Šírenie dobrého mena Slovenského futbalu členom ÚFTS !