pressing borbely1Chcete vedieť všetko o pressingu vo futbale? Nájdete to práve tu!
Trilógia pressingu
1.diel  Historická súčasnosť /október 2015/ 15,90 Eur+ 2 Euro poštovné

2.diel  Teória pressingu/november2015/ 19,90 Eur + 2 Euro poštovné

3.diel  Praktický manuál pressingu 1.časť + 2.časť + DVD „Pressing naživo“ (DVD nepredajné-cca 95min.) /máj 2016/ plnofarebné

1.časť - 149 strán, 2. časť 214 strán 25,00 Eur + 3 Euro poštovné

V prípade objednania celého setu /3 diely+ DVD/ cena 60,80 € vrátane poštovného !


Cenová zľava pre členov ÚFTS 20%!!!

Cena publikácie pre členov ÚFTS

1.diel 12,90 + 2 Eur poštovné = 14,90 Eur

2.diel 15,90 + 2 Eur poštovné = 17,90 Eur

3.diel (1 + 2 časť + DVD) 20,00 + 2 Eur poštovné = 22,00 Eur

3-dielny set + DVD 48,80 Eur +  4 Eur poštovné = 52,80 Eur


Záujemca o kúpu knihy zašle na E-mailovú adresu: soccerpressing@gmail.com svoju adresu, na ktorú si želá zaslať knihu. Po obdržaní sumy za knihu + príslušné poštovné (poštovné za 1 knihu je 2 Eurá resp. za 3.dielny set+ DVD 4 Eurá) na číslo účtu:

IBAN : SK 5965000000000090107927
BIC : POBNSKBA

bude kniha zaslaná na požadovanú adresu aj s potvrdením o kúpe. ( Bližšie info ohľadom distribúcie knihy na telefóne: 00421948612346 )

https://www.facebook.com/Tril%C3%B3gia-Pressingu-1145156175498961/


press1press23.diel Teória Pressingu ( 1.časť + 2.časť + DVD /samostatne nepredajné/ )

 Zavŕšením trojdielneho celostného spracovania problematiky pressingu je 3.diel  „Praktický manuál  pressingu“ (1.časť+2.časť ) , ktorý ponúka  širokú paletu cvičení  na úrovni jednotlivca, dvojice, trojice, štvorice, formácií  a bloku hráčov. Pri organizácii tréningového procesu sa využívajú od  elementárnych po komplexné metodické formy nácviku, zdokonaľovania a zvládania v súčasnosti najtrendovejšieho  proaktívneho defenzívneho prostriedku, ktorým pressing rozhodne je. Predpokladáme, že nami uvádzané cvičenia budú len prvotným návodom a pomôckou, ku ktorej každý užívateľ priloží svoje vlastné nápady a kreativitu pri konštrukcii tréningových prostriedkov pre nácvik pressingu.

Súčasťou Trilógie pressingu  je ilustračno-didaktické DVD „Pressing naživo“ (cca 95min.),ktoré  prezentuje  historické korene pressingu na autentických záberoch, súčasné podoby a formy tejto defenzívnej taktiky v zápasoch vrcholných podujatí, technológiu nácviku ako aj ukážky využitia animačných programov pre vytváranie špecifických tréningových prostriedkov na zdokonaľovanie pressingových taktík vlastného mužstva.

press3

Každý diel je obohatený odbornou recenziou PhDr.Zdenka Siveka, renomovaného  odborníka v otázkach futbalovej teórie a praxe, dlhoročného inštruktora UEFA pre vzdelávanie trénerov, ako aj viceprezidenta Európskej Aliancie futbalových trénerov ( AEFCA).
Zdeněk Sivek vo svojej recenzii na margo trojzväzkového projektu poznamenáva :  „Není možné se nezmínit také o přednosti výše zpracovaného tématu, který ve své komplexnosti a výpovědní hodnotě překonává některé zahraniční publikace, které sledují   pressing jako samostatný knižní titul. To jsou závěry, které dokladují nevšední  odbornost autorského tímu.“

trilogia2diel2.diel Teória Pressingu ( 329 strán )

Autori : Laco Borbély - Jaroslav Hřebík – Peter Ganczner – Andi Singer – Jiří Zalabák

Vydavateľ : AZ Print   v spolupráci s ÚFTS (Únia futbalových trénerov Slovenska) február 2016 ISBN 978-80-88729-39-6

Cena 19,90 Eur  

obsah

     Karol Pecze, renomovaný slovenský tréner s bohatými medzinárodnými skúsenosťami,ktorý ako jeden z prvých našich trénerov uplatňoval pressingovú taktiku v hre svojho mužstva, v úvodnom slove k predkladanému 2.dielu z Trilógie pressingu hovorí:

„Byť úspešný vo futbale znamená vyhrávať! Znamená to aj neustále sledovať jeho vývojové trendy, s možnosťou čo najrýchlejšie na nich zareagovať a snažiť sa ich preniesť do praxe...Snaha o znovuzískanie lopty po jej strate pressingom, sa v súčasnom futbale čoraz viac stáva dominujúcou zložkou hernej koncepcie futbalových mužstiev. Z vlastných skúseností však môžem konštatovať, že zmeniť zaužívané a vžité taktické koncepty a zautomatizované herné návyky nie je vôbec ľahké, ani jednoduché. Uplatnenie tohto spôsobu hry si vyžadovalo jeho systematický nácvik, modelovanie v tréningoch, s následným prenášaním do prípravných zápasov. Detailné poznanie a praktické zvládnutie nácviku pressingových taktík je zrejme jedinou cestou ako naučiť vlastné mužstvo uplatňovať tento sofistikovaný spôsob bránenia v zápasových podmienkach. O to viac, že som sa o tom presvedčil na vlastnej trénerskej koži...“

     2.diel „Teória pressingu“ je zameraný na teóriu pressingu a teóriu tréningu pressingu. Pre potreby hĺbkovej analýzy pressingových taktík prezentujeme ich konkrétnu podobu v niektorých odvetviach, ktoré sú svojou pohybovou, hernou a taktickou štruktúrou blízke futbalu. Základným motívom takto koncipovanej prezentácie pressingu je snaha o jeho komplexné postihnutie z hľadiska historického kontextu, teoretickej analýzy a praktického osvojenia pre potreby futbalových trénerov. V jednotlivých tímových hrách sme oslovili renomovaných odborníkov, ktorí problematiku pressingu prezentovali z hľadiska hokeja (Slavomír Lener), basketbalu ( Jaroslav Votík),hádzanej (Tomáš Kuťka) rugby (Martin Kafka) a futsalu ( Peter Ganczner). Vo všetkých prípadoch ide o interakčne-konfrontačné tímové hry, ktoré vďaka vlastnej hernej logike umožňujú uplatňovanie pressingových stratégií na odlišných herne-taktických princípoch a najmä pravidlami regulovaných podmienok, vlastných každej z nich. Niektoré príspevky sú v češtine a v záujme zachovania autenticity textu sme ich ponechali v pôvodnom jazyku.

     Fenomenológia pressingu ponúka všetky relevantné priestorové charakteristiky, ktoré sú prvou bránou k chápaniu podstaty tohto herne –taktického prostriedku. Pre lepšie pochopenie tematiky pressingu ponúkame jeho fenomenológiu, ktorou sa pokúsime vysvetliť základnú javovú stránku pressingových taktík umožňujúcich jednotný výklad elementárnych javov súvisiacich s danou témou. Načrtnutím miesta pressingu v hierarchii stratégie a taktiky hry ako aj detailnou analýzou geometrie priestoru pre pressingové taktiky jasne vymedzujeme interpretačný model pre analýzu fenoménu pressing v súčasnom futbale.

obr1

Obr.1 Mechanizmus horného a dolného kyvadla

obr2

Obr.2 Práca pressingovej pumpy OF

       Nosnou časťou tohto dielu je výklad pressingu kyvadla a pumpy, ktorý svojou prediktivitou reprezentuje prepojenie súčasnosti a budúcnosti uplatňovania pressingových taktík (obr.1,2). Teória tréningu pressingu poukazuje na model sekvenčnej postupnosti pri nácviku relevantných prvkov a ponúka 8 úrovní ich zvládnutia v tréningovom procese. Prognóza pre pressing naznačuje možnosti vývoja pressingu v hre a je akousi predikciou jeho smerovania v kontexte smerovania hry. Čakanie, kedy bude pressing futbalovým atavizmom, je v nedohľadne taktického horizontu. Ťažko predvídať, aké vývojové reakcie a herné trendy nám prinesie. Podstata trendov spočíva v tom, aby nešlo o devalváciu hry, ale o jej progresívnu transformáciu. Kam teda smerujú vývojové konvergencie futbalu? Naše odpovede na túto kardinálnu otázku ponúkame práve v tejto časti Teórie pressingu.

obr3


 

1dieltrilogia1.diel Historická súčastnosť  ( 193 strán )

Vydavateľ : AZ Print v spolupráci s ÚFTS, október-december 2015
Autori : Laco Borbély - Jaroslav Hřebík - Peter Ganczner - Andi Singer - Jiří Zalabák
        Nezvykle objemné monotematické spracovanie problematiky  prináša  Trilógia pressingu  slovensko-českého autorského tímu. Pokúša sa odkryť  evolučné korene pressingu, ktorý sa postupom času prepracoval v hierarchii taktických prostriedkov k najrelevantnejším obranným taktikám súčasného svetového futbalu.
Historická retrospektíva (1.diel Historická súčasnosť)  ponúka lepšie pochopenie kontinuity vývoja proaktívnej defenzívy a vytvára racionálne predpoklady pre lepšie pochopenie teoretických aspektov efektívneho pressingového správania ako aj ukážky pressingových stratégií  renomovaných trénerov blízkej minulosti i aktuálnej súčasnosti tak ako to ukazuje nižšie prezentovaný rodokmeň pressingu.
Pre väčšiu názornosť sme rozdelili historické kontínuum na 4 obdobia, pričom vývojové sekvencie pressingu naznačujú, že evolúcia hry nie je lineárna ale skôr špirálovitá. Okrem časovej následnosti sme sa v rodokmeni pressingu pokúsili ilustrovať aj vplyv jednotlivých predstaviteľov, prúdov a škôl na svojich nasledovníkov.
 
1.diel  „Historická súčasnosť“ odkrýva korene pressingu  v minulosti, ktoré sa na evolučnej osi posúvali do defenzívneho portfólia súčasných mužstiev v podobe , ktorá prispela ku generalizácii defenzívnej proaktivity ako  jedného zo základného obranného princípu  pre spätné získavanie lopty v súčasnom futbale.

„Velmi cenné je na této první části uvedení schematického media, jež   presentuje sledovaný  vývoj od H.Chapmana až k pressingovým metamorfózám současného globalisovaného fotbalu, což činí vlastní téma nanejvýš přehledné, srozumitelné a pochopitelné... v  celkovém pojetí nejde o prostou historickou deskripci, ale o již zmíněnou historickou genezi, která si plně zachovává systémový přístup, který vychází z analyticko-syntetického hodnocení průběhu tohoto vývoje, na jehož základě autoři dokladují, že pressing, jako nástroj limitace útočné hry, historicky procházel od své původní reaktivní formy k proaktivní formě své defensivní podoby tak, jak je presentován v dnešním fotbale,“ píše vo svojej recenzii Zdeněk Sivek a na margo tejto časti trojzväzkového projektu poznamenáva :  „Není možné se nezmínit také o další přednosti výše zpracovaného tématu, který ve své komplexnosti a výpovědní hodnotě překonává některé zahraniční publikace, které sledují historický vývoj pressingu jako samostatný knižní titul. To jsou závěry, které dokladují nevšední  odbornost autorského tímu.“