logoclanokuftsV zmysle bodu 4 písm. b uznesenia s Generálneho zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 15.2.2014 v Trenčíne uverejňujeme diskusné príspevky.

 

Milan Služaniš ― Prierez históriou únie od založenia až po súčastnosť. Doporučil aby únia pokračovala aj do budúcnosti.

Ing. Milan Lešický - Nevidí žiadny rozpor medzi ÚFTS a SFZ. Treba doriešiť vzdelávanie trénerov. Vychovávať mládež hlavne vo veku 7 - 13 rokov.

PhDr. Ladislav Borbély - podpora mladej generácie, z histórie únie prejsť do roviny praktickej, zvyšovať kvalitu, kompetentnosť a vážnosť futbalu ako i trénera.

Ing. Verner Lička ( prezident ÚNIE ČFT ) - Poznamenal nedostatok finančných prostriedkov na činnosť únií v obidvoch štátoch. Informoval o odlúčení ÚČFT od ČMFZ. Získané finančné prostriedky ÚČFT používa na zabezpečenie seminárov a doškolovaní trénerov v ČR.

Prof. Miroslav Holienka - Navrhol lepšiu spoluprácu SFZ a ÚFTS, návrh na kooptovanie Ing. Milana Lešického do prezídia ÚFTS. Poukázal na posilnenie ekonomickej stránky únie. Navrhol podpísať zmluvu medzi ÚFTS  a ÚČFT od 1.1.2015.

Ing. Ján Greguš - hovoril o petícii trénerov a o tom že neovplyvnila zmeny, ktoré boli v systéme vzdelávania nakoľko tieto schválili VV SFZ pred rokom 2014.

- reakcia Judr. Jozef Hanák - Petícia trénerov bola organizovaná mimo ÚFTS a poukázal na organizáciu komisií zväzu, pretože 85 % zastúpenie majú rozhodcovia a delegáti. ÚLK má vo VV 4 členov a tréneri iba jedného.

JUDr. Martin Javorka - Poznamenal že reorganizácie nesplnili od roku 1994 cieľ. Je nedostatok detí a mládeže, problém vidí v pritiahnutí ich na štadióny. Obce spájajú dve aj tri mládežnícke družstvá nakoľko nemajú dostatočné počty. Súhlasí s JUDr. Hanákom čo sa týka obsadzovania trénerov do komisiína všetkých stupňoch - od oblastných cez regionálne až po SFZ.

V diskusii ďalej zazneli pozdravy od členov ÚFTS ( Milan Mišut - v zahraničí ) a informácie všeobecného charakteru o činnosti ÚFTS, ÚČFT a SFZ.