akieufts8.4.2011 - INFORMÁCIA
Pre členov ÚFTS z rokovania Generálneho zhromaždenia delegátov dňa 19.2.2011 v  Trenčianskych Tepliciach.


I.  Členské príspevky od 1.1.2011 boli odhlasované nasledovne :
    -  vstupný členský príspevok za prijatie člena                                           -     5,- €
    -  poplatok pri výmene členského preukazu                                              -     1,- €
    -  tréner s licenciou  „ C “                                                                                -   20,- €
    -  tréner s licenciou  „ B “                                                                                -   25,- €
    -  tréner s licenciou  „ A “                                                                                -   30,- €
    -  tréner s licenciou  „ Profi “                                                                          -   50,- €
    -  ženy členky ÚFTS                                                                                           -   10,- €
    -  dôchodcovia nad 62 rokov                                                                           -     5,- €
    -  dôchodcovia nad 70 rokov, neplatia člen. príspevok môžu však prispieť na činnosť únie dobrovoľným  príspevkom, prípadne doporučiť sponzorov pre ÚFTS.

 


 
II.   Všeobecné informácie prijaté na Generálnom zhromaždení  :
     -  z úhrady členských príspevkov uhradených v rámci regiónu, 10 % zostáva na činnosť regionálnych orgánov ( BFZ, ZsFZ, SsFZ, VsFZ ).
     -  každý člen dostane zdarma odborný časopis, zľavnenú literatúru, informáciu – ponuku o prideľovaní  vstupeniek od SFZ na kvalifikačné stretnutia reprezentácie SR „ A “.
     -  od 1.4.2011 každý člen, ktorý uhradil členský príspevok na r. 2010 dostane nový členský preukaz farebne odlíšený od terajších.
     -  nové členské preuk. budú slúžiť pre bezplatný vstup členov  na stretnutia Corgoň ligy, I. ligy, II. ligy SFZ.
-  členovia, ktorí nezaplatili členský príspevok za r. 2009, 2010 boli podľa stanov únie z evidencie vyradení.
 
III.   Upozorňujeme všetkých členov že pre výmenu členského preukazu je potrebné predložiť : 
       
-  neplatný - starý  členský preukaz, 1 ks foto, zaplatiť členské na priloženej poštovej poukážke na r. 2011 a jeden diel spolu z ostatnými dokladmi poslať na sekretariát ÚFTS.
         Pozor –  číslo členského preukazu je na poštovej poukážke uvedené ako variabilný symbol a preto prosím  aj v budúcnosti to tak používať aj v bankovom styku ( platenie prevodným príkazom v banke alebo cez internet banking )
 
IV.   Žiadame členov, z dôvodu výmeny členských preuk. a pasportizácie členskej základne že je nutne uviesť  správnu adresu, telefón. číslo a kto má aj emailovú adresu pre kontakty sekretariát – členovia v budúcnosti.
 
V.     Oznamujeme, že členské je možne platiť aj prevodným príkazom alebo internetbankingom na číslo účtu  ÚFTS : 4007853207 / 7500
Záverom oznamujeme členom že všetky informácie počas r. 2011 budú na webovej stránka ÚFTS.