Vzľadom k pretrvávajúcim opatreniam Krízového štábu SR spôsobenej Koronavírusovou pandémiou, vedenie ÚFTS sa mohlo zaoberať až v tejto dobe Požiadavkami z VK ÚFTS ktoré na nej odzneli a patrične na ne zareagovať.

K uvedenému sa vyjadril Prezident ÚFTS PhDr. Ladislav  BORBÉLY

Názov dokumentu :

Požiadavky na konferenciu  „ÚNIA FTS“, ktorá sa uskotoční  8.2.2020 v duchu viac informovať všetkých trénerov a zviditeľňovať ÚFTS 

  1. Zaviesť tzv. „profesionálneho koordinátora“ ( marketingového manažéra) ÚFTS, ktorý by mal na starosti komunikáciu medzi členmi ÚFTS a SFZ.

Táto osoba by mala v kompetencii okrem iného: 

° počas vzdelávania trénerov - na všetkých stupňoch, maximálne propagovať a informovať trénerov o ÚFTS,   

 ° oboznamovať trénerov o činnosti ÚFTS,  a zároveň pripomienky od členov ÚFTS spracovať a reportovať prezídiu ÚFTS – s dôrazom na spätnú väzbu,   

  ° riadiť činnosť ÚFTS, aby nám neubúdali členovia ÚFTS.

Vyjadrenie  :  Personálna otázka tohto charakteru bola už predostretá GS ÚFTS, no z hľadiska dobrovoľnosti výkonu tejto funkcie, nik  neprejavil záujem.  Ako profesionálnu funkciu by musela ÚFTS mať finančné prostriedky ( ÚFTS nemá možnosť zamestnávať,  pokiaľ by z členských príspevkov  ako jedinej formy príjmu ÚFTS odmeňovala takúto pozíciu vrátane odvodov, nemohla by vykonávať vôbec svoju vlastnú činnosť, ktorú doteraz vykonáva MST, Jubilanti, časopis FT a pod.). Napriek tomuto sme v jednaní s osobami z mediálnej sféry (1 z STV, 1 z TA3) no chce to svoj čas.

  1. Netrieštiť ÚFTS na kraje alebo regióny, únia by mala vystupovať ako jednotný celok.

Vyjadrenie : Uvedené rozdelenie je čisto z evidenčného hľadiska. ÚFTS stále vystupovala a vystupuje ako jeden celok a reprezentuje všetkých členov bez rozdielu odkiaľ pochádzajú, respektívne , kde majú svoj trvalý pobyt.

  1. Vyriešiť vstupy na futbalové stretnutia pre členov ÚFTS.

Vyjadrenie :  Uvedený príspevok bol už zodpovedaný na Konferencii Generálnym sekretárom ÚFTS a Prezidentom ÚLK v plnom rozsahu i s spôsobom účasti na MZ najvyššej súťaži či II. Ligy.

  1. Vyriešiť otázku trénerov ÚFTS, ktorí dosiahli vek 60 alebo 65, aby mali doživotne licenciu trénerov/nemusia naháňať body/, i keď im nikto nezakazuje sa zúčastňovať seminárov uskutočňovaných SFZ, resp. ZsFZ ( v Čechách už platí). 

Vyjadrenie : Táto požiadavka je priebežne bodom jednania s technickým riaditeľom SFZ a vzdelávacieho úseku SFZ.

  1. Znížiť členské pre členov ÚFTS. Viac by sa mal na financovaní podieľať SFZ.

Vyjadrenie :  Výška členského príspevku je jedna z najnižších v rámci jednotlivých združení trénerov v rámci Európy ( odzrkadľuje ekonomickú hladinu príjmov v SR ). Pokiaľ by sme pristúpili k zníženiu, ÚFTS by z tohto dôvodu nemohla svoju činnosť vykonávať už vôbec !

  1. Odporúčať všetkým trénerom ( prvoligovým aj druholigovým – aby únia mala aj určitú váhu), ktorí úspešne absolvujú trénerskú kvalifikáciu, resp. si ju úspešne predĺžili, povinnosť byť členom ÚFTS!!

Vyjadrenie : Táto téma je tak isto predmetom jednania s kompetetnými  funkcionármi SFZ

  1. Vedenie ÚFTS by malo byť aktívnejšie najmä v regiónoch, pretože za posledné roky dochádza k jeho stagnácii.

Vyjadrenie :  Otázka aktivity v regiónoch je skôr na regionálnych zástupcov, ktorí priamo zodpovedajú za úroveň činnosti a aktivity za danú oblasť. Treba brať na zreteľ i ten fakt, že regionálny zástupcovia sú priamo volení  do Prezídia ÚFTS  Vami (členmi) v daných regiónoch. V tomto smere je neoddeliteľná práve Vaša aktivita, ktorá má primäť tohto zástupcu k zvýšeniu činnosti, či požiadavkám a pod. 

  1. Vyriešiť vzdelávanie trénerov - vrátiť a dať kompetencie TMK ObFZ pod záštitou TMK  ZsFZ a príslušným koordinátorom SFZ pre vzdelávanie. TMK ObFZ si bude školenia - semináre riadiť finančne a lektorsky, a vypracuje        program školenia – seminára, a dá na schválenie koordinátorovi pre vzdelávanie trénerov. 
  2. Podpora zo strany SFZ na vzdelávanie, resp. stáže trénerov ( akreditované semináre) v zahraničí, ako nutná forma zvyšovania kvality tréningových procesov, trénerov a tým vychovávanie konkurencieschopných hráčov kontinuálne s tými najlepšími klubmi Európy. Takisto, aby regionálni tréneri mali možnosť zúčastňovať sa tréningových procesov  prvoligových mužstiev, resp. mládežníckych družstiev.

Vyjadrenie k obom bodom :  Systém vzdelávania a jeho organizácia priamo vyplýva zo Smernice k vzdelávaniu trénerov na jednotlivých stupňoch vzdelávania, ktorá musela byť na základe „Konvencie UEFA“ byť kompatibilná s požiadavkami  na vzdelávanie trénerov stanovená tzv. „ Jíra panelom“  - sekcia pre vzdelávanie trénerov v rámci UEFA-. Táto určuje formu, obsah, rozsah vzdelávania, jej zabezpečenie personálne (lektori), materiálne a pod. Nakoľko v rámci tohto systému jediným nositeľom licencie k vzdelávaniu trénerov je SFZ, tento určuje svojimi smernicami celý priebeh organizácie a zabezpečenia daných foriem vzdelávania.

Zároveň je pravdou i to, že určení členovia Prezídia stále sú v jednaní so SFZ, aby bol v personálnom zastúpení  viac odborníkov z daných regiónov ( kompetentných členov jednotlivých RZ, ObFZ pre možnosť ich podielu na vzdelávaní).

Čo sa týka zahraničných seminárov a účasti našich trénerov ÚFTS má možnosť toto zabezpečovať  u nášho partnera Únie Českých futbalových trénerov a práve prebiehajú zmluvné dohovory s BOFL      ( Rakúsky zväz futbalových trénerov), kde samozrejme je podmienka znalosti nemeckého jazyka. K tomuto bude pripravený manuál, ktorý bude obsahovať spôsob a formu prihlásenia sa, miesta uskutočnenia semináru a i finančnej náročnosti.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

PhDr. Ladislav Borbély

Prezident ÚFTS